Nawigacja

Statut Podstawa programowa Zasady wydawania duplikatów dokumentów Koncepcja pracy szkoły Zasady używania telefonów komórkowych Procedury zwalniania z zajęć wychowania fizycznego Raport z ewaluacji wewnętrznej szkoły 2015/2016 REGULAMIN - NOCNA AKCJA EDUKACYJNA REGUAMIN PRZYZNAWANIA STYPENDIUM MOTYWACYJNEGO

Dokumenty szkoły

Koncepcja pracy szkoły

Koncepcja Pracy
Publicznego Gimnazjum Nr 1 w Czernicy

na lata 2010/2015

 opracowana na podstawie rozporządzenia MEN z dnia 7 października 2009 roku w sprawie nadzoru pedagogicznego

 

 Dziecko chce być dobre jeśli nie umie - naucz

Jeśli nie wie - wytłumacz

Jeśli nie może – pomóż

                                                                                  Janusz Korczak

 

MISJA SZKOŁY :

Ukształtowanie absolwenta wrażliwego na piękno i potrzeby współczesnego świata oraz wyposażenie go w wiedzę i umiejętności potrzebne do dalszego kształcenia, do samodzielnego i odpowiedzialnego działania.

 

WIZJA SZKOŁY :

 Szkoła bezpieczna i przyjazna, która z szacunkiem dla tradycji kreuje nowoczesność.

 

KIERUNKI PRACY SZKOŁY:

1. Poprawa jakości procesu kształcenia, który umożliwi każdemu uczniowi osiąganie coraz lepszych wyników w nauce.

2. Udoskonalanie działa  wychowawczych szkoły tak, aby każdy absolwent Gimnazjum postępował zgodnie z przyjętymi normami społecznymi.

3. Wzmacnianie nadzoru pedagogicznego, który umożliwi poprawę efektywności pracy szkoły.

 

SYLWETKA ABSOLWENTA GIMNAZJUM NR 1 W CZERNICY: 

1. Zna historię swojej szkoły oraz docenia i szanuje dorobek jej pedagogów i absolwentów.

2. Korzysta z różnych źródeł informacji, planuje proces własnego uczenia się oraz   rozwiązuje problemy w sposób twórczy.

3. Zna dobrze jeden język obcy, poznaje również drugi język obcy.

4. Ma odpowiedni zasób wiedzy umożliwiający mu kontynuowanie nauki w dowolnie wybranej szkole.

5. Dba o rozwój własnej osobowości poprzez uczestnictwo w kulturze.

6. Współpracuje z innymi w dążeniu do osiągania wybranego celu.

7. Jeśli przeżywa problemy dotyczące nauki lub życia, wie,  że może szukać pomocy w swojej szkole.

8. Rozumie procesy integracji europejskiej i uczestniczy w nich.

9. Potrafi przeciwdziałać degradacji środowiska przyrodniczego.

10. Zna zagrożenia związane z życiem w swoim środowisku.

11. Dba o przestrzeganie zasad higieny oraz o zdrowie i bezpieczeństwo własne i innych.

12. Przeżywa wizję swojej przyszłej rodziny i pracy.

13. Wie, co to jest system wartości – poszukuje dobra.

14. Jego zasadą życiową jest: „Być dla innych”.

 

I.             ORGANIZACJA I ZARZĄDZANIE PRACĄ SZKOŁY

Cele szczegółowe

Zadania na lata 2010/2015

Baza lokalowa

1. Rozbudowa szkoły celem przyjęcia uczniów szkoły podstawowej z budynku przy ul. Wrocławskiej.

2. Bieżące remonty i naprawy.

3. Malowanie i szpachlowanie ścian.

4. Remont toalet.

5. Modernizacja stołówki.

6. Termomodernizacja szkoły.

7. Remont boiska szkolnego.

8. Rozbudowa bazy sportowej szkoły.

Wyposażenie szkoły w sprzęt i środki dydaktyczne zgodnie  z potrzebami

1.    Zakup tablic interaktywnych.

2.    Udział szkoły w projektach – pozyskiwanie środków UE.

3.    Bieżące zakupy środków dydaktycznych wynikające z potrzeb nauczycieli i uczniów.

4.    Wszystkie sale lekcyjne posiadają sprzęt multimedialny,   łącze z Internetem zgodnie z zapotrzebowaniem.

5.    Wprowadzenie „elektronicznego dziennika”.

Organizacja oraz obieg informacji

1.    Usprawnienie przepływu informacji w relacjach: szkoła – rodzice, poprzez system kontroli i postępów w nauce.

2.    Zainstalowanie programów ograniczających dostęp do treści niepożądanych.

3.    Opracowanie Punktowego Systemu Oceny Zachowania.

Działania promujące szkołę  w środowisku lokalnym

1.    Organizacja Dnia Otwartych Drzwi.

2.    Organizacja imprez   szkolnych o zasięgu lokalnym.

3.    Zwiększenie współpracy z mediami.

Doskonalenie warsztatu pracy nauczycieli

 

1.    Zdobywanie przez nauczycieli kolejnych stopni awansu zawodowego.

2.    Planowanie doskonalenia zawodowego RP na podstawie diagnozy potrzeb.

3.    Udział nauczycieli  w zewnętrznym doskonaleniu zawodowym   ze szczególnym uwzględnieniem  szkoleń  związanych z doskonaleniem pracy dydaktycznej, innowacjami pedagogicznymi, pozyskiwaniem  środków z UE, wykorzystywaniem w pracy dydaktycznej ITC, poznaniem technik zapamiętywania i szybkiego czytania.

Współpraca z rodzicami

1.    Współautorstwo Rady Rodziców przy tworzeniu Programu Profilaktyki oraz  Programu Wychowawczego.

2.    Współtworzenie przez rodziców wychowawczych planów pracy.

3.    Usprawnienie przepływu informacji: szkoła – rodzice. Promocja i rozpowszechnianie wśród rodziców  systemu kontroli frekwencji i postępów w nauce „Librus”.

4.    Współorganizowanie z Rada Rodziców: Balu Absolwenta oraz Balu Charytatywnego na rzecz gimnazjum. Tradycyjne, coroczne zabawy dla dorosłych.

5.    Organizacja pomocy socjalnej uczniom – w tym również   działalność wolontariatu.

 

II.          PROCES DYDAKTYCZNY – KSZTAŁCENIE

Cele szczegółowe

Zadania na lata 2010/2015

Rozwój każdego  ucznia poprzez osiąganie systematycznych postępów w nauce

 

 

1.      Dostosowanie programów nauczania do możliwości i ucznia   poprzez aspiracji uczniów, poprzez analiz  i weryfikację szkolnego zestawu programów nauczania i stopnia realizacji podstawy programowej.

2.      Precyzyjne określenie wymagań edukacyjnych wobec uczniów: WSO, PSO

3.      Opracowanie planów wynikowych ze wszystkich przedmiotów.

4.      Funkcjonowanie systemu konsultacji ze wszystkich przedmiotów.

5.      Organizacja zajęć  dodatkowych wyrównujących szanse edukacyjne.

6.      Udział uczniów w warsztatach pedagogiczno-psychologicznych.

7.      Współpraca z Poradnią Psychologiczno–Pedagogiczną w zakresie dostosowania wymaga do specyficznych potrzeb uczniów.

8.      Organizacja zajęć zmierzających do efektywnego wykorzystania czasu zajęć przed egzaminem.

9.      Umożliwienie uczniom z trudnościami edukacyjnymi i wychowawczymi zdobycia wystarczających umiejętności  do zdobycia promocji ( zajęcia wyrównawcze).

Wspieranie uczniów w zdobywaniu  i prezentowaniu wiedzy, wdrażanie do aktywności  i odpowiedzialności za własny rozwój

1.  Wdrażanie technik zapamiętywania i szybkiego uczenia się.

2.  Stworzenie szerokiej oferty zajęć pozalekcyjnych.

3.  Funkcjonowanie klas ze zwiększoną liczbą zajęć z przedmiotów matematyczno-przyrodniczych, języków obcych.

4.  Systematyczne przygotowywanie uczniów do konkursów   przedmiotowych.

5.  Organizacja i udział uczniów w konkursach wewnątrz i zewnątrz szkolnych.

6.  Organizacja edukacji zawodowej w klasach III oraz preorientacja zawodowa w klasach I i II (działalność Szkolnego Ośrodka Kariery).

Diagnoza i analiza poziomu    umiejętności uczniów

1.  Systematyczna analiza Edukacyjnej Wartości Dodanej.

2.  Systematyczne przeprowadzanie badań wyników poziomu nauczania na wszystkich poziomach klas (test na wejściu w   klasach pierwszych).

3.  Opracowanie analizy wyników z poszczególnych klas badań  w formie raportów i ich prezentacja na radach pedagogicznych oraz zespołach przedmiotowych.

4.  Opracowywanie oraz wdrażanie programów doskonalących i naprawczych na podstawie dokonanych analiz.

5.  Informowanie rodziców o edukacyjnych osiągnięciach dziecka.

Gromadzenie, ekspozycja  osiągnięć uczniów

1.  Opracowanie systemu przyznawania nagród Dyrektora Szkoły – regulamin.

2.  Tableaux absolwentów.

3.  Stała aktualizacja tablic „Sukcesy szkoły”.

4.  Promocja na łamach szkolnej strony internetowej.

5.  Artykuły w Biuletynie Gminnym i innych czasopismach lokalnych.

 

III.      OPIEKA PROFILAKTYKA I WYCHOWANIE

Cele szczegółowe

Zadania na lata 2010/2015

Bezpieczeństwo uczniów

1.  Zapewnienie uczniom bezpiecznych i higienicznych warunków nauki i pracy: harmonogram dyżurów nauczycielskich

2.  Bieżące szkolenia Rady Pedagogicznej.

3.  Zapoznawanie uczniów z przepisami BHP w poszczególnych pracowniach szkolnych.

4.  Próbne ewakuacje.

5.  Wprowadzenie klas I przez klasy II i w życie szkolne – „Otrzęsiny pierwszoklasistów”.

6.  Przeprowadzenie wśród uczniów klas I oraz ich rodziców ankiet, nt. oczekiwań wobec szkoły.

7.  Organizacja pomocy psychologicznej.

8.  Objęcie opieką psychologiczną i pedagogiczną uczniów wymagających takiej opieki.

9.  Organizacja imprez ogólnoszkolnych i klasowych ujętych w   kalendarzu imprez i uroczystości szkolnych  i planach pracy wychowawczej.

10.  Pomoc socjalna – powołanie szkolnego wolontariatu.

Promocja postaw kształtujących szacunek wobec innych, rozwój empatii

1.      Rozpoczęcie roku szkolnego.

2.      Otrzęsiny pierwszoklasistów.

3.      Sprzątanie świata.

4.      Dzień Edukacji Narodowej.

5.      Rocznica Odzyskania Niepodległości – Wieczornica.

6.      „Trzymaj formę”.

7.      Mikołajki oraz kultywowanie polskich tradycji bożonarodzeniowych – jasełka.

8.      Akcje charytatywne na rzecz rodzin   znajdujących się w trudnej sytuacji finansowej z terenu    gminy.

9.      Puchar Dyrektora w piłce nożnej.

10.   Walentynki.

11.   Dzień Wiosny – Dzień Ziemi.

12.   Dzień Otwartych Drzwi.

13.   Święto Konstytucji 3 Maja.

14.   Dzień Europejski.

15.   Dni książki.

16.   Dzień Sportu.

17.   Giełda podręczników.

18.   Bal absolwentów.

19.   Zakończenie roku szkolnego.

20.   Mistrzostwa szkoły w siatkówce mieszanej.

21.  Klasowe i szkolne wycieczki edukacyjne.

22.   Wyjazdy do Policyjnej Izby Dziecka.

23.   Wyjazdy do instytucji kulturalnych – filharmonii, kina, teatru.

24.  Programy artystyczno-profilaktyczne.

25.   Okolicznościowe, tematyczne gazetki ścienne.

26.   Stała aktualizacja strony internetowej szkoły.

 

 

 

Aktualności

Kontakt

 • Publiczne Gimnazjum Nr 1 w Czernicy
  ul. św. Brata Alberta A. Chmielowskiego 9
  55-003 Czernica
  NIP 896-135-77-18
  REGON 932047336
 • 71 318-06-07

  SEKRETARIAT GIMNAZJUM
  czynny od poniedziałku do piątku
  godz. 7.15 do 15.15

  GODZINY PRZYJĘĆ DYREKTORA
  wtorek 9.00 - 14.00

Galeria zdjęć