Nawigacja

Statut Podstawa programowa Zasady wydawania duplikatów dokumentów Koncepcja pracy szkoły Zasady używania telefonów komórkowych Procedury zwalniania z zajęć wychowania fizycznego Raport z ewaluacji wewnętrznej szkoły 2015/2016 REGULAMIN - NOCNA AKCJA EDUKACYJNA REGUAMIN PRZYZNAWANIA STYPENDIUM MOTYWACYJNEGO

Dokumenty szkoły

Statut

  

Niniejszy statut został uchwalony uchwałą Rady Gminy z dnia 30 czerwca 1999 r.  i został oparty o:

 

1.        Ustawę o systemie oświaty z dnia 7 września 1991 r. (tekst jednolity: Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późniejszymi zmianami)

2.        Kartę Nauczyciela – ustawę z dnia 26 stycznia 1982 r. (tekst jednolity:  Dz. U. z 2006 r. Nr 97, poz. 674 z późniejszymi zmianami)

3.        Ustawę o samorządzie terytorialnym z dnia 8 marca 1990 r.

4.        Uchwałę Rady Gminy z dnia 4 marca 1999 r.

5.        Ustawę o ochronie danych osobowych dnia 29 sierpnia 1997 r.

6.        Inne przepisy branżowe i rozporządzenia wykonawcze.

 

 

ROZDZIAŁ I

POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1.

Publiczne Gimnazjum Nr 1 w Czernicy z siedzibą w Czernicy przy ul. Św. Brata Alberta 9 zwanym dalej „gimnazjum” jest samorządową jednostką budżetową, która:

1.        zapewnia bezpłatne nauczanie w zakresie ramowych planów nauczania,

2.        przeprowadza rekrutację uczniów w oparciu o zasadę powszechnej dostępności,

3.        zatrudnia nauczycieli posiadających kwalifikacje określone w odrębnych przepisach.

Realizuje:

1.        programy nauczania uwzględniające podstawę programową kształcenia ogólnego,

2.        szkolne plany nauczania opracowane dla każdego rocznika,

3.        ustalone przez Ministra Edukacji Narodowej zasady oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów oraz przeprowadzania egzaminu gimnazjalnego po klasie trzeciej.

§ 2.

Organem prowadzącym szkołę jest Urząd Gminy w Czernicy.

§ 3.

Organem sprawującym nadzór pedagogiczny nad działalnością szkoły jest Dolnośląski Kurator Oświaty we Wrocławiu.

§ 4.

Czas trwania nauki w gimnazjum wynosi 3 lata.

§ 5.

Na stemplach używana jest nazwa: 

Publiczne Gimnazjum Nr 1 w Czernicy

55 – 003 Czernica

ul. Św. Brata Alberta A. Chmielowskiego 9

NIP 896-135-77-18, Regon 932047336

tel./fax. 71/318 06 07

 

1.        Na świadectwach szkolnych i innych dokumentach wydawanych przez gimnazjum podaje się nazwę:

Publiczne Gimnazjum Nr 1 w Czernicy

55 – 003 Czernica

ul. Św. Brata Alberta A. Chmielowskiego 9

NIP 896-135-77-18, Regon 932047336

tel./fax. 71/318 06 07 

2.        Nazwa Publiczne Gimnazjum Nr 1 w Czernicy umieszczona jest na pieczęci urzędowej (m. p.)

§ 6.

STATUT GIMNAZJUM OKREŚLA:

1.        Cele i zadania Gimnazjum oraz sposób wykonywania tych zadań z uwzględnieniem optymalnych warunków rozwoju ucznia.

2.        Szczegółowe kompetencje organów gimnazjum, którymi są:

 a)        Dyrektor szkoły,

 b)       Rada Pedagogiczna,

 c)        Samorząd Uczniowski,

 d)       Rada Rodziców.

3.        Zadania zespołów nauczycielskich.

4.        Wewnątrzszkolny system oceniania.

5.        Zasady współdziałania organów gimnazjum oraz sposób rozwiązywania sporów między nimi.

§ 7.

CELE I ZADANIA GIMNAZJUM

Cele i zadania  gimnazjum określa dokument: „Podstawa programowa kształcenia ogólnego dla sześcioletnich szkół podstawowych i gimnazjów”.

EDUKACJA w gimnazjum powinna:

1.         Wprowadzać ucznia w świat nauki.

2.         Rozbudzać zainteresowania ucznia.

3.         Wprowadzać ucznia w świat kultury i sztuki.

4.         Rozwijać umiejętności społeczne.

5.         Umożliwiać zdobycie wiedzy i umiejętności niezbędnych do uzyskania świadectwa ukończenia szkoły.

6.         Umożliwiać absolwentom dokonania świadomego wyboru dalszego kształcenia poprzez ukazywanie wartości pracy i kształtowanie szacunku do niej.

7.         Zapewniać integrację społeczności lokalnej poprzez organizowanie i współorganizowanie różnych imprez.

8.  Kształtować umiejętności stosowania demokratycznych zasad współżycia społecznego: zaangażowania, tolerancji, życzliwości w kontaktach z ludźmi poprzez uczestnictwo uczniów w pracach Samorządu Szkolnego,.

9.   Umożliwiać uczniom podtrzymywanie poczucia tożsamości narodowej, etnicznej, językowej  i religijnej poprzez:

 a)  wpajanie miłości do Ojczyzny, poszanowanie Konstytucji, godła i symboli narodowych, poznawanie przeszłości i teraźniejszości kraju, budzenie szacunku do tradycji narodowych, jego kultury, literatury i języka, oraz tolerancji dla innych narodów, wyznań i kultur.

 b)   kształtowanie wrażliwości na piękno poprzez dbałość o estetyczny wygląd ucznia, klasy, szkoły i jej otoczenia,

 c)    kształtowanie wrażliwości na piękno języka ojczystego poprzez dbałość o jego kulturę  i wzbogacanie słownictwa,

 d)   umożliwienie uczestnictwa w lekcjach katechezy i w praktykach religijnych.

10.  Udzielać uczniom pomocy psychologicznej i pedagogicznej w formie:

 a)       klas terapeutycznych ( wg potrzeb i za zgodą organu prowadzącego).

 b)       zajęć rozwijających uzdolnienia

 c)        zajęć dydaktyczno-wyrównawczych

 d)       zajęć specjalnych: korekcyjno-kompensacyjnych, logopedycznych, socjoterapeutycznych oraz innych zajęć o charakterze terapeutycznym (np. resocjalizacyjnych)

 e)       zajęć związanych z wyborem kierunku kształcenia i zawodu oraz planowaniem kształcenia i kariery zawodowej

 f)         porad i konsultacji.

11.   Organizować opiekę nad uczniami niepełnosprawnymi uczęszczającymi do szkoły poprzez organizowanie nauczania indywidualnego lub tworzenia oddziału integracyjnego.

12.  Umożliwiać rozwijanie zainteresowań uczniów poprzez:

 a)       kształcenie umiejętności posługiwania się językami obcymi,

 b)       przygotowanie do korzystania z nowoczesnych urządzeń technicznych,

 c)        rozwijanie kultury i sprawności fizycznej poprzez uprawianie sportu i turystyki,

 d)       kształtowanie kultury ekologicznej uczniów,

 e)       promocję zdrowego stylu życia.

 f)         udział w zajęciach pozalekcyjnych o charakterze artystycznym

13.     Kształtować nawyki higieny osobistej poprzez popularyzację wiedzy o niej (projekcje filmowe, prelekcje, pogadanki).

14.     Kształtować  umiejętności przeciwstawiania się wszelkim przejawom demoralizacji  i patologii społecznej.

15.     Upowszechniać zasady bezpieczeństwa i higieny pracy.

§ 8.

OPIEKUŃCZO – WYCHOWAWCZA FUNKCJA GIMNAZJUM

1.    Gimnazjum sprawuje nadzór opiekuńczy nad uczniami przebywającymi w szkole w czasie zajęć szkolnych: obowiązkowych, nadobowiązkowych, pozalekcyjnych oraz innych prowadzonych za zgodą dyrektora szkoły.

a)      w czasie zajęć obowiązkowych, nadobowiązkowych i pozalekcyjnych nadzór opiekuńczy sprawuje nauczyciel prowadzący zajęcia,

b)     w czasie zajęć poza terenem szkoły w trakcie wycieczek organizowanych przez szkołę nadzór opiekuńczy sprawuje nauczyciel będący opiekunem grupy.

2.   Zasady organizacyjno-porządkowe pełnienia dyżurów nauczycielskich w gimnazjum, ustala dyrektor w porozumieniu z Radą Pedagogiczną.

3.   Realizacja obowiązku dowozu dzieci do szkoły wynikająca z art.17 ust.3 ustawy  o systemie oświaty jest obowiązkiem Gminy.

4.  Formy sprawowania indywidualnej opieki nad uczniami z zaburzeniami rozwojowymi sprawuje gimnazjum w przypadku otrzymania stosownych zaświadczeń. Fundusze na ten cel zapewnia organ prowadzący zgodnie z przepisami.

5. Dyrektor wyznacza koordynatora pomocy psychologiczno-pedagogicznej, który organizuje zajęcia edukacyjne oraz zintegrowane działania i zajęcia realizowane przez nauczycieli i specjalistów,  tworzy zespół składający się z nauczycieli oraz specjalistów prowadzących zajęcia z uczniami, którego zadaniem jest planowanie i koordynowanie udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej w szkole i wyznacza osobę koordynującą pracą zespołu.  Do zadań zespołu należy w szczególności:

a)   rozpoznawanie możliwości psychofizycznych oraz indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych uczniów, w tym:

-    rozpoznawanie przyczyn niepowodzeń szkolnych;

-    rozpoznawanie i rozwijanie predyspozycji i uzdolnień;

b)   określenie form i sposobów udzielania uczniom pomocy psychologiczno-pedagogicznej odpowiednio do dokonanego rozpoznania;

c)   dokonywanie okresowej oceny efektywności pomocy udzielanej uczniom, w tym efektywności prowadzonych zajęć specjalistycznych, rewalidacyjnych i innych zajęć, stosownie do potrzeb oraz przedstawianie wniosków i zaleceń do dalszej pracy z uczniem;

d)   wyrażanie opinii dostosowania warunków przeprowadzania egzaminu gimnazjalnego;

e)    planowanie zadań z zakresu doradztwa edukacyjno-zawodowego i sposobu ich realizacji w gimnazjum;

f)     podejmowanie działań wychowawczych i opiekuńczych, w tym rozwiązywanie problemów wychowawczych;

g)    organizowanie, koordynowanie i prowadzenie różnych form pomocy psychologiczno – pedagogicznej dla uczniów, ich rodziców(prawnych opiekunów)  i nauczycieli;

h)    podejmowanie działań mediacyjnych i interwencyjnych wobec uczniów, rodziców (prawnych opiekunów)   i nauczycieli;

i)     wspieranie rodziców (prawnych opiekunów) w innych działaniach wyrównujących szanse edukacyjne uczniów, udzielanie porad i konsultacji;

j)     współpraca z instytucjami wspierającymi planowanie i realizację zadań z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej.

6.  W przypadku nieobecności rodziców (prawnych opiekunów) na posiedzeniu Zespołu, dyrektor szkoły informuje na piśmie rodziców (prawnych opiekunów)  ucznia o objęciu dziecka pomocą psychologiczno-pedagogiczną.

7.   Na wniosek dyrektora szkoły w pracach Zespołu może uczestniczyć także przedstawiciel organu prowadzącego i przedstawiciel poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej, w której rejonie znajduje się szkoła. Na wniosek rodziców  (prawnych opiekunów) może w pracach tych brać udział inny specjalista  przez nich zgłoszony.

8.   Zespół zajmuje się diagnozowaniem uczniów, planowaniem pomocy psychologiczno-pedagogicznej, realizacją i badaniem efektywności działań w przypadkach:

a)     „z urzędu”, gdy uczeń posiada opinię poradni pedagogiczno-psychologicznej;

b)    na wniosek nauczyciela, gdy stosowane przez niego formy pomocy nie przyniosły oczekiwanej  poprawy,

c)     na wniosek ucznia lub jego rodziców (prawnych opiekunów).

9.   Wsparcia merytorycznego dla nauczycieli, wychowawców i specjalistów udzielających pomocy psychologiczno-pedagogicznej udziela Powiatowy Zespół Poradni we Wrocławiu.

10.  Uczniów, którym stan zdrowia uniemożliwia lub znacznie utrudnia uczęszczanie do szkoły, obejmuje się indywidualnym nauczaniem.

11.  Indywidualne nauczanie organizuje dyrektor szkoły na wniosek rodziców  (prawnych opiekunów) i na podstawie orzeczenia wydanego przez zespół orzekający w publicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej. Dyrektor organizuje indywidualne nauczanie w sposób zapewniający wykonanie określonych w orzeczeniu zaleceń dotyczących warunków realizacji potrzeb edukacyjnych ucznia oraz form pomocy psychologiczno-pedagogicznej.

12.   Zajęcia indywidualnego nauczania prowadzą nauczyciele poszczególnych przedmiotów.

13.  W uzasadnionych przypadkach dyrektor może powierzyć prowadzenie zajęć indywidualnego nauczania nauczycielowi zatrudnionemu w innej szkole.

14.  W indywidualnym nauczaniu realizuje się treści wynikające z podstawy kształcenia ogólnego oraz obowiązkowe zajęcia edukacyjne, wynikające z ramowego planu nauczania danej klasy, dostosowane do potrzeb i możliwości psychofizycznych ucznia.

15. Na wniosek nauczyciela prowadzącego zajęcia indywidualnego nauczania, dyrektor może zezwolić na odstąpienie od realizacji niektórych treści wynikających  z podstawy programowej kształcenia ogólnego, stosownie do możliwości psychofizycznych ucznia oraz warunków, w których zajęcia są realizowane.

16.  Na podstawie orzeczenia, dyrektor szkoły ustala zakres, miejsce i czas prowadzenia zajęć indywidualnego nauczania oraz formy i zakres pomocy psychologiczno-pedagogicznej.

17.  Tygodniowy wymiar godzin zajęć indywidualnego nauczania realizowanych bezpośrednio z uczniem, wynosi dla uczniów gimnazjum – od 10 do 12 godzin.

18.  Tygodniowy wymiar zajęć, o których mowa w ust. 36  realizuje się w ciągu, co najmniej 3 dni.

19. Uczniom objętym indywidualnym nauczaniem, którym stan zdrowia znacznie utrudnia uczęszczanie do szkoły, w celu ich integracji ze środowiskiem i zapewnienia im pełnego osobowego rozwoju, dyrektor szkoły w miarę posiadanych możliwości, uwzględniając zalecenia zawarte w orzeczeniu oraz aktualny stan zdrowia, organizuje różne formy uczestniczenia w życiu  szkoły.

20.  Szkoła zapewnia uczniom z orzeczoną niepełnosprawnością lub niedostosowanym społecznie:

a)   realizację zaleceń zawartych w orzeczeniu o potrzebie kształcenia specjalnego;

b)   odpowiednie warunki do pobytu w szkole, sprzęt specjalistyczny i środki dydaktyczne;

c)    realizację programów nauczania dostosowanych do indywidualnych potrzeb edukacyjnych i możliwości psychofizycznych ucznia;

d)   zajęcia rewalidacyjne, stosownie do potrzeb;

e)    integrację ze środowiskiem rówieśniczym.

21. Dyrektor ma obowiązek przynajmniej raz w roku przeprowadzania analizy sytuacji materialnej uczniów. W przypadku stwierdzenia potrzeb pomocy materialnej, dyrektor z Radą Pedagogiczną występuje do organizacji, instytucji oraz osób fizycznych  o sfinansowanie tej pomocy.

ORGANIZACJA GIMNAZJUM

§ 9.

Podstawową jednostką organizacyjną gimnazjum jest oddział.

§ 10.

1.   Oddział można dzielić na grupy na zajęciach z języków obcych i informatyki oraz na zajęciach, dla których z treści programu nauczania wynika konieczność prowadzenia ćwiczeń, w tym laboratoryjnych, z zastrzeżeniem ust.2.

2.   Podział na grupy jest obowiązkowy na zajęciach z języków obcych i informatyki w oddziałach liczących powyżej 24 uczniów.

3.   W przypadku oddziałów liczących odpowiednio mniej niż 24 uczniów podziału na grupy na zajęciach, o których mowa w ust. 2. nie tworzy się.

4.   Zajęcia z wychowania fizycznego prowadzone są w grupach liczących do 26 uczniów.

5.   Liczba uczestników kół i zespołów zainteresowań oraz innych zajęć nadobowiązkowych finansowanych z budżetu szkoły, nie może być niższa niż 5 uczniów. Liczba uczestników zajęć gimnastyki korekcyjno-kompensacyjnej nie powinna przekraczać 12 osób.

§ 11.

1.    Godzina lekcyjna trwa 45 minut.

2.   W uzasadnionych przypadkach dopuszcza się prowadzenie zajęć edukacyjnych w czasie  od 30 do 60 minut, zachowując ogólny tygodniowy czas zajęć ustalony w tygodniowym rozkładzie zajęć. 

§ 12.

1.       Termin rozpoczęcia i zakończenia zajęć dydaktyczno-wychowawczych, przerw świątecznych oraz ferii zimowych i letnich określają przepisy w sprawie organizacji roku szkolnego.

2.  Szczegółową organizację nauczania, wychowywania i opieki w danym roku szkolnym określa arkusz organizacyjny gimnazjum opracowany przez dyrektora z uwzględnieniem planu finansowego oraz planu nauczania, o którym mowa w przepisach w sprawie ramowych planów nauczania – do 30 kwietnia każdego roku. Arkusz organizacji szkoły zatwierdza organ prowadzący szkołę do dnia  30 maja danego roku.

3.  W arkuszu organizacji szkoły zamieszcza się w szczególności: liczbę pracowników szkoły, w tym pracowników zajmujących stanowiska kierownicze, ogólną liczbę godzin przedmiotów i zajęć obowiązkowych, w tym kół zainteresowań i innych  zajęć pozalekcyjnych finansowanych ze środków przydzielonych przez organ prowadzący.

§ 13.

Na podstawie zatwierdzonego arkusza organizacji gimnazjum dyrektor gimnazjum, z uwzględnieniem zasad ochrony zdrowia i higieny pracy, ustala tygodniowy rozkład zajęć określający organizację stałych, obowiązkowych i nadobowiązkowych zajęć edukacyjnych.

§ 14.

Organami szkoły są:

1.   Dyrektor gimnazjum,

2.   Rada Pedagogiczna,

3.   Rada Rodziców,

4.   Samorząd Uczniowski,

5.    Inne organy społeczne.

§ 15.

DYREKTOR GIMNAZJUM

1.    Jest kierownikiem zakładu pracy dla zatrudnionych w szkole nauczycieli i innych pracowników.

2.    Powierza inne stanowiska kierownicze oraz odwołuje z nich po zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej, Rady Rodziców i organu prowadzącego.

3.    Kieruje działalnością szkoły i realizuje zatwierdzony przez Radę Pedagogiczną plan pracy.

4.    Dysponuje środkami określonymi w planie finansowym oraz ponosi odpowiedzialność  za ich prawidłowe wykorzystanie.

5.    Realizuje uchwały Rady Pedagogicznej podjęte w ramach jej kompetencji stanowiących.

6.    Wstrzymuje wykonanie uchwał Rady Pedagogicznej niezgodnych z prawem i powiadamia o tym fakcie gminę i kuratora oświaty.

7.    Nadzoruje realizację obowiązku szkolnego i wydaje decyzje administracyjne w sprawach:

 a)  odroczenia realizacji obowiązku szkolnego dziecka,

 b)  zezwolenia na spełnienie obowiązku szkolnego poza gimnazjum oraz określenia warunków   jego realizacji,

 c)   odmowy wydania zezwolenia na indywidualny program lub tok nauczania.

 d) w terminie do 30.04. dyrektor na podstawie zaleceń wydanych przez zespoły złożone z nauczycieli i specjalistów ustala formy, sposoby i okresy udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej oraz wymiar godzin pomocy na dany rok szkolny.

 e) niezwłocznie po zatwierdzeniu przez organ prowadzący szkołę projektu organizacyjnego na rok szkolny, dyrektor informuje na piśmie rodziców (prawnych opiekunów) uczniów o ustalonych dla nich formach, sposobach i okresach udzielenia pomocy psychologiczno-pedagogicznej oraz wymiarze godzin poszczególnych form pomocy.

 f)   kierując się opinią Rady Pedagogicznej wskazuje sposób dostosowania egzaminu na podstawie stosownych zaświadczeń.

8.   Sprawuje nadzór pedagogiczny w gimnazjum.

9.   Organizuje i nadzoruje tok nauczania indywidualnego i pomocy psychologiczno-pedagogicznej w gimnazjum.

10. Dyrektor Gimnazjum może tworzyć zespoły wychowawcze, zespoły przedmiotowe lub inne zespoły problemowo-zadaniowe. Pracą zespołów kieruje przewodniczący powoływany przez dyrektora gimnazjum na wniosek zespołu.

OBOWIĄZKI DYREKTORA GIMNAZJUM

a)    opracowanie  dokumentów  programowo – organizacyjnych,

b)    opracowanie zakresów obowiązków nauczycieli i niepedagogicznych pracowników gimnazjum,

c)    dobór  kadry  pedagogicznej  i  niepedagogicznej  i  jej  zatrudnianie,

d)    zabezpieczenie bezpieczeństwa  i  higieny  pracy,

e)    sprawowanie opieki nad dziećmi oraz stworzenie warunków do harmonijnego ich rozwoju,

f)     współdziałanie z Samorządem Uczniowskim,

g)    pełnienie  nadzoru  pedagogicznego  nad działalnością  nauczycieli  i  wychowawców,

h)    organizowanie  doskonalenia  kadry  pedagogicznej,

i)     ocenianie  nauczycieli  po zasięgnięciu opinii  Samorządu Uczniowskiego  i  Rady Rodziców,

j)     organizowanie współdziałania z Radą Rodziców,

k)    dbałość o powierzone mienie gimnazjum,

l)      realizowanie zadań wynikających z przepisów o ochronie przeciwpożarowej,

m)   wnioskowanie do organu prowadzącego gimnazjum w sprawie poprawy i rozwoju bazy materiałowo-technicznej szkoły,

n)     odpowiada za właściwą organizację i przebieg sprawdzianów i egzaminów przeprowadzanych w Gimnazjum,

o)    nadzoruje przebieg awansu zawodowego nauczycieli w oparciu o odrębne przepisy.

DYREKTOR GIMNAZJUM MA PRAWO DO:

a)    utworzenia za zgodą organu prowadzącego Gimnazjum stanowiska wicedyrektora    lub innych stanowisk kierowniczych,

b)    wydawania poleceń służbowych wszystkim pracownikom gimnazjum,

c)     zatrudniania i zwalniania pracowników,

d)    premiowania i nagradzania pracowników,

e)    udzielania kar porządkowych,

f)     formalnej oceny pracy nauczycieli i innych pracowników,

g)    decydowania o wewnętrznej organizacji pracy gimnazjum i jej bieżącym funkcjonowaniu,

h)   reprezentowania gimnazjum na zewnątrz, podpisywania dokumentów i prowadzenia korespondencji.

11.  W przypadku nieobecności dyrektora, jego obowiązki pełni upoważniony pisemnie przez  niego członek Rady Pedagogicznej, po pozytywnym zaopiniowaniu organu prowadzącego.

§ 16.

RADA PEDAGOGICZNA

1.   W szkole lub placówce zatrudniającej co najmniej 3 nauczycieli działa Rada Pedagogiczna, która jest kolegialnym organem szkoły lub placówki w zakresie realizacji jej statutowych zadań dotyczących kształcenia, wychowania i opieki.

2.   Radę Pedagogiczną tworzą i biorą udział w jej posiedzeniach wszyscy pracownicy pedagogiczni, bez względu na wymiar pracy.

3.   Przewodniczącym Rady Pedagogicznej jest dyrektor gimnazjum.

4.  Zebrania plenarne Rady Pedagogicznej są organizowane przed rozpoczęciem roku szkolnego, w każdym okresie (semestrze) w związku z zatwierdzeniem wyników klasyfikowania i promowania uczniów, po zakończeniu rocznych zajęć szkolnych oraz w miarę bieżących potrzeb. Zebrania mogą być organizowane na wniosek organu sprawującego nadzór pedagogiczny, z inicjatywy przewodniczącego, organu prowadzącego gimnazjum albo co najmniej 1/3 członków Rady Pedagogicznej.

5.  Przewodniczący prowadzi i przygotowuje zebrania Rady Pedagogicznej oraz jest odpowiedzialny za zawiadomienie wszystkich jej członków o terminie i porządku zebrania zgodnie z regulaminem Rady.

6.   Dyrektor gimnazjum przedstawia Radzie Pedagogicznej, nie rzadziej niż dwa razy w roku szkolnym, ogólne wnioski wynikające ze sprawowanego nadzoru pedagogicznego oraz informacje o działalności szkoły.

7.    W posiedzeniach Rady Pedagogicznej mogą brać udział, na zaproszenie jej przewodniczącego (lub na wniosek Rady Pedagogicznej), zaproszeni goście. Mają oni głos doradczy.

8.    Rada Pedagogiczna ustala regulamin swojej działalności. Zebrania Rady Pedagogicznej są protokołowane.

9.    Uchwały Rady Pedagogicznej są podejmowane zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy jej członków.

10.  Członkowie Rady Pedagogicznej są zobowiązani do nieujawniania spraw, które mogłyby naruszyć dobro osobiste uczniów, ich rodziców (opiekunów prawnych), a także nauczycieli i innych pracowników gimnazjum.

11.  Do kompetencji stanowiących Rady Pedagogicznej należy:

a)   zatwierdzenie planów pracy gimnazjum,

b)   podejmowanie uchwał w sprawie wyników klasyfikacji i promocji uczniów,

c)    uchwalanie programu wychowawczego po zasięgnięciu opinii Rady Rodziców  i Samorządu Uczniowskiego,

d)   podejmowanie uchwał w sprawie innowacji i eksperymentów pedagogicznych w gimnazjum,

e)   ustalanie organizacji doskonalenia zawodowego nauczycieli,

f)    uchwalenie regulaminu własnej działalności,

g)   podejmowanie uchwały w sprawie skreślenia ucznia z listy uczniów gimnazjum,

12.  Rada Pedagogiczna ma prawo do opiniowania:

a)   organizacji pracy szkoły lub placówki, w tym zwłaszcza tygodniowy rozkład zajęć lekcyjnych i pozalekcyjnych,

b)   projektu planu finansowego gimnazjum,

c)    wniosków dyrektora w sprawie przyznania nauczycielom nagród, odznaczeń i innych wyróżnień,

d)  propozycje dyrektora gimnazjum w sprawach przydziału nauczycielom stałych prac i zajęć w ramach wynagrodzenia zasadniczego oraz dodatkowo płatnych zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych,

e)   propozycji dyrektora dotyczących kandydatów na stanowiska kierownicze  w szkole.

13. Dyrektor Gimnazjum wstrzymuje wykonanie uchwał, o których mowa w pkt. 11, niezgodnych z przepisami prawa. O wstrzymaniu wykonania uchwały dyrektor niezwłocznie zawiadamia organ prowadzący gimnazjum oraz organ sprawujący nadzór pedagogiczny. Organ sprawujący nadzór pedagogiczny uchyla uchwałę w razie stwierdzenia jej niezgodności z przepisami prawa po zasięgnięciu opinii organu prowadzącego gimnazjum. Rozstrzygnięcie organu sprawującego nadzór pedagogiczny jest ostateczne.

14.  Rada Pedagogiczna przygotowuje projekt statutu szkoły albo jego zmian i przedstawia do uchwalenia Radzie Rodziców.

15.  Rada Pedagogiczna może wystąpić do organu prowadzącego z wnioskiem o odwołanie nauczyciela ze stanowiska dyrektora, lub do dyrektora gimnazjum z wnioskiem o odwołanie nauczyciela z innego stanowiska kierowniczego  w gimnazjum.

16.  W przypadku określonym w pkt. 15, organ uprawniony do odwołania jest obowiązany przeprowadzić postępowanie wyjaśniające i powiadomić o jego wyniku Radę Pedagogiczną w ciągu 14 dni od otrzymania wniosku.

17.  Rada Pedagogiczna deleguje przedstawiciela do pracy w komisji konkursowej na stanowisko dyrektora gimnazjum.

§17.

ADMINISTRATOR BEZPIECZEŃSTWA INFORMACJI

1.  Zakres uprawnień i obowiązków dla Administratora Informacji stanowi załącznik Nr 1 do Polityki Bezpieczeństwa Informacji obowiązującej w Publicznym Gimnazjum Nr 1 w Czernicy.

§ 18.

SAMORZĄD UCZNIOWSKI

1.   W szkole działa Samorząd Uczniowski zwany dalej  „samorządem”.

2.   Samorząd tworzą wszyscy uczniowie gimnazjum.

3.  Zasady wybierania i działania organów samorządu określa regulamin uchwalony przez ogół uczniów w głosowaniu równym, tajnym i powszechnym. Organy samorządu są jedynymi  reprezentantami ogółu uczniów.

4.   Regulamin samorządu nie może być sprzeczny z ze statutem gimnazjum.

5.   Samorząd może przedstawić Radzie Rodziców, Radzie Pedagogicznej oraz dyrektorowi gimnazjum wnioski i opinie we wszystkich sprawach gimnazjum, w szczególności dotyczących realizacji podstawowych praw uczniów takich jak:

a)   prawo do zapoznania się z programem nauczania, z jego treścią, celem  i stawianymi wymaganiami,

b)   prawo do jawnej i umotywowanej oceny postępów w nauce i zachowaniu,

c)    prawo do redagowania i wydawania gazety szkolnej,

d)  prawo organizowania działalności kulturalnej, oświatowej, sportowej oraz rozrywkowej zgodnie z własnymi potrzebami i możliwościami organizacyjnymi, ale w porozumieniu  z dyrektorem,

e)    prawo wyboru nauczyciela pełniącego rolę opiekuna samorządu.

§ 19.

RADA RODZICÓW

1.      W gimnazjum może działać Rada Rodziców, stanowiąca reprezentację ogółu rodziców (prawnych opiekunów) uczniów.

2.  W skład Rady Rodziców wchodzi po jednym przedstawicielu z uprzednio wybranych trójek klasowych, wybranych w tajnych wyborach na zebraniach rodziców (prawnych opiekunów) uczniów danego oddziału.

3.   W wyborach o których mowa w pkt.2 jednego ucznia reprezentuje jeden rodzic (prawny opiekun).

4.   Wybory przeprowadza się na pierwszym spotkaniu rodziców (prawnych opiekunów)  w każdym roku szkolnym – najpóźniej do 15 września.

5.   Rada ów uchwala regulamin swojej działalności, który nie może być sprzeczny ze statutem gimnazjum.

6.   Rada Rodziców wybiera prezydium.

7.   Prezydium wybiera przewodniczącego.

8.   Członkowie prezydium mogą uczestniczyć w zebraniach Rady Pedagogicznej.

9.   Reprezentacja rodziców (prawnych opiekunów) może także przybrać inną nazwę niż określa pkt.1.

10. W celu wspierania działalności statutowej szkoły Rada Rodziców może gromadzić fundusze z dobrowolnych składek rodziców. Sposób tworzenia funduszy określa regulamin. Środki finansowe Rady Rodziców lokowane są na specjalnym koncie Rady Rodziców .

§ 20.

INNE ORGANY SPOŁECZNE

1.    W gimnazjum mogą działać, z wyjątkiem partii i organizacji politycznych, stowarzyszenia i organizacje, których celem statutowym jest działalność wychowawcza wśród młodzieży albo rozszerzenie i wzbogacenie form działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej gimnazjum.

2.   Zgodę na podjęcie działalności przez stowarzyszenia i organizacje o których mowa w pkt. 1, wyraża dyrektor gimnazjum po uprzednim uzgodnieniu warunków tej działalności oraz po uzyskaniu pozytywnej opinii Rady Pedagogicznej oraz Rady Rodziców.

§ 21.

SZKOLNE KOŁO WOLONTARIATU

W szkole działa Szkolne Koło Wolontariatu.

 

I.    ZAŁOŻENIA

1.    Wolontariat – to bezpłatne, świadome i dobrowolne działanie na rzecz innych.

2.   Wolontariusz – osoba pracująca na zasadzie wolontariatu. Wolontariuszem może być każdy, w każdej dziedzinie życia społecznego, wszędzie tam, gdzie taka pomoc jest potrzebna.

3.  Szkolne Koło Wolontariatu jest  skierowane do ludzi młodych, którzy chcą pomagać najbardziej potrzebującym, reagować czynnie na potrzeby środowiska, inicjować działania w środowisku szkolnym i lokalnym, wspomagać różnego typu inicjatywy charytatywne, kulturalne.

4.   Szkolne Koło Wolontariatu  jest wspólnotą niezależną politycznie, całkowicie nieodpłatną i otwartą na wszystkich, którzy chcą pomagać innym.

 

II.   CELE I SPOSOBY DZIAŁANIA

1.     Celem Szkolnego Koła Wolontariatu jest zaangażowanie ludzi młodych do świadomej, dobrowolnej i nieodpłatnej pomocy innym.

2.    Celem Koła  jest rozwijanie wśród młodzieży postawy zaangażowania na rzecz potrzebujących pomocy, otwartości i wrażliwości na potrzeby innych, życzliwości i bezinteresowności.

3.    Wolontariat ma na celu aktywne działanie w obszarze pomocy koleżeńskiej, społecznej, życia kulturalnego i środowiska naturalnego.

4.    Koło Wolontariatu stwarza przestrzeń dla takiej służby poprzez organizowanie konkretnych sposobów pomocy i tworzenie zespołów wolontariuszy.

5.    Celem jest wykorzystanie umiejętności i zapału młodzieży  w pracach na rzecz środowiska szkolnego i lokalnego oraz w miarę możliwości w szerszym zasięgu  np. zaangażowanie w akcje – imprezy o charakterze charytatywnym (np. kwesty uliczne, koncerty charytatywne itp.).

6.    Promocja idei wolontariatu w szkole.

7.     Prowadzenie warsztatów, szkoleń i cyklicznych spotkań wolontariuszy.

8.  Angażowanie ludzi młodych do działań w wolontariacie może odbywać się poprzez: wzajemne kontakty przyjacielskie i rówieśnicze, organizowanie spotkań informacyjnych o Kole Wolontariatu, przekazywanie informacji o Kole za pośrednictwem wydawnictw oraz stałych kontaktów z mediami (np. gazety lokalne, jak też strona internetowa).

9.    Miejscem organizacji działania wolontariatu jest  Publiczne Gimnazjum Nr 1 w Czernicy.

 

III.  WOLONTARIUSZE

1.    Wolontariuszem może zostać każdy, kto pragnie służyć innym.

2.   Członkiem Szkolnego Koła Wolontariatu może być młodzież szkolna, respektująca zasady Koła, po uprzednim przedstawieniu opiekunom pisemnej zgody rodziców  (prawnych opiekunów).

3.   Działalność Szkolnego Koła Wolontariatu opiera się na zasadzie dobrowolności i bezinteresowności.

4.   Członkowie Szkolnego Koła Wolontariatu mogą podejmować pracę w wymiarze, który nie utrudni im nauki i pomocy w domu.

5.   Członek Szkolnego Koła Wolontariatu kieruje się bezinteresownością, życzliwością, chęcią niesienia pomocy, troską o innych.

6.   Członek Szkolnego Koła Wolontariatu systematycznie uczestniczy w pracy Koła  a także w spotkaniach i warsztatach dla wolontariuszy.

7.   Każdy członek Szkolnego Koła Wolontariatu stara się aktywnie włączyć  w działalność Koła, zgłaszać własne propozycje i inicjatywy, wykorzystując swoje zdolności i doświadczenie.

8.   Każdy członek Szkolnego Koła Wolontariatu swoim postępowaniem stara się promować ideę wolontariatu, być przykładem dla innych.

9.   Każdy członek Szkolnego Koła Wolontariatu stara się przestrzegać zasad zawartych w Regulaminie Koła.

§ 22.

1.   W gimnazjum zatrudnia się nauczycieli.

2.  Do wykonywania prac administracyjno–gospodarczych i budżetowo–finansowych oraz wielu innych w celu utrzymania ładu, porządku i higieny w szkole zatrudnia się pracowników administracyjnych, obsługi i żywienia. Obowiązki  w/w pracowników określa dyrektor gimnazjum.

3.   Zasady zatrudniania nauczycieli i innych pracowników, o których mowa w pkt.1 i 2 określają odrębne przepisy.

§ 23.

NAUCZYCIEL

1.      Nauczyciel prowadzi pracę dydaktyczno-wychowawczą i opiekuńczą oraz jest odpowiedzialny za jakość i wyniki tej pracy i bezpieczeństwo powierzonych jego opiece uczniów w gimnazjum i poza gimnazjum w trakcie organizowanych imprez, wycieczek, wyjazdów.

2.   Do obowiązków nauczyciela należy w szczególności:

a)    prawidłowe realizowanie procesu dydaktycznego zgodnie z zasadami dydaktyki,

b)    solidne i odpowiedzialne pełnienie dyżurów w wyznaczonych miejscach,

c)    czuwanie nad bezpieczeństwem uczniów w trakcie procesu nauczania szczególnie  na lekcjach wychowania fizycznego, chemii, fizyki, techniki,

d)   dbałość o pomoce dydaktyczno-wychowawcze i sprzęt gimnazjum.

e)   wspieranie rozwoju psychofizycznego uczniów, ich zdolności oraz zainteresowań, opieka merytoryczna nad uczniami deklarującymi chęć uczestnictwa w olimpiadach przedmiotowych, konkursach, zawodach sportowych itp.,

f)    bezstronne i obiektywne ocenianie uczniów oraz sprawiedliwe traktowanie wszystkich uczniów, uzasadnienie stawianych ocen,

g)   udzielenie pomocy w przezwyciężeniu niepowodzeń szkolnych, w oparciu o rozpoznanie potrzeb ucznia,

h)   doskonalenie umiejętności dydaktycznych i podnoszenie poziomu wiedzy merytorycznej oraz dążenie do zdobywania kolejnych form awansu zawodowego,

i)  udzielenie rodzicom (prawnym opiekunom) informacji o postępach w nauce  ich dziecka w ramach zbiorowych konsultacji, organizowanych przynajmniej 2 razy w semestrze (szczegółowy plan kontaktów z rodzicami-prawnymi opiekunami)  ustala Rada  Pedagogiczna na początku roku szkolnego),

j)    kierowanie się dobrem uczniów, troską o zdrowie, a także poszanowanie godności osobistej ucznia,

k)   stosowanie indywidualizacji w procesie  nauczania,

l)    uczestnictwo w posiedzeniach Rady Pedagogicznej,

m) realizacja godzin przewidzianych w art. 42 KN.

3.   Nauczyciele danego przedmiotu lub nauczyciele grupy przedmiotów pokrewnych tworzą komisje przedmiotowe i zadaniowe:

a)   komisję wychowawczą,

b)   komisję humanistyczną

c)    komisję artystyczną,

d)   komisję matematyczno-przyrodniczą,

e)   komisję ds. rekrutacji,

f)    komisję ds. ewaluacji,

g)   komisję ds. profilaktyki społecznej i uzależnień,

h)   komisję statutową.

4.   Pracą komisji przedmiotowej  i zadaniowej kieruje powołany przez dyrektora na wniosek zespołu nauczyciel – przewodniczący.

5.   Cele i zadania zespołu przedmiotowego obejmują:

a)   zorganizowanie współpracy nauczycieli dla uzgodnienia sposobów realizacji programów nauczania, korelowanie treści nauczania przedmiotów pokrewnych, a także uzgadniania decyzji w sprawie wyborów programów nauczania oraz ich modyfikacji  w miarę potrzeb,

b)   wspólne opracowanie szczegółowych kryteriów oceniania uczniów oraz sposobów badania wyników nauczania,

c)    organizowanie wewnątrzszkolnego doskonalenia zawodowego oraz doradztwa metodycznego dla nauczycieli początkujących,

d)   współdziałanie w organizowaniu pracowni i laboratoriów przedmiotowych, warsztatów szkolnych, a także uzupełnianie ich wyposażenia,

e)   wspólne opiniowanie przygotowywanych w gimnazjum autorskich, innowacyjnych  i eksperymentalnych programów nauczania.

§ 24.

PEDAGOG SZKOLNY

1.      Na stanowisku nauczyciela-pedagoga szkolnego może być zatrudniona osoba, która ukończyła wyższe studia magisterskie w zakresie pedagogiki, psychologii, socjologii, resocjalizacji.

2.   Bezpośredni nadzór nad pracą pedagoga szkolnego sprawuje dyrektor gimnazjum.

3.   Jest inicjatorem, organizatorem i koordynatorem działań wspierających proces rozwoju i uczenia się dzieci i młodzieży, podejmowanych przez gimnazjum.

4.   Do zadań pedagoga szkolnego należy:

a)  analizowanie we współpracy z wychowawcami klas warunków rozwoju  i uczenia się, określenie potrzeb rozwojowych, indywidualnych potrzeb edukacyjnych, trudności w rozwoju i uczeniu się dzieci i młodzieży,

b)  współdziałanie z organami szkoły w ustalaniu zadań wychowawczych i opiekuńczych oraz specyficznych działań wspierających rozwój dzieci i młodzieży odpowiednio do rozpoznanych potrzeb,

c)   inicjowanie i współorganizowanie różnych form pomocy specjalistycznej uczniom, którzy przejawiają trudności w rozwoju i uczeniu się,

d)   wspieranie wychowawców klas w organizowaniu współpracy rodziców (prawnych opiekunów) ze szkołą,

e)   współdziałanie z opieką społeczną w organizowaniu pomocy specjalistycznej uczniom znajdującym się w trudnej sytuacji życiowej,

f)   współdziałanie z poradniami specjalistycznymi dla dzieci i młodzieży w zakresie diagnozy specjalistycznej, konsultacji merytorycznej, programów pomocy i analizy efektywności działań na terenie szkoły wspierających rozwój uczniów,

g)  współpraca z osobami, organizacjami i instytucjami zajmującymi się problemami pomocy specjalistycznej, opieki i wychowania, koordynacja, analizowanie efektywności podejmowanych wspólnie działań.

5.   Pedagog szkolny prowadzi:

a)   dziennik pracy,

b)   dokumentację uczniów objętych różnymi formami opieki i pomocy specjalistycznej  na terenie szkoły.

§ 25.

WYCHOWAWCA

1.     Dyrektor gimnazjum powierza każdy oddział szczególnej opiece wychowawczej, jednemu z nauczycieli uczących w tym oddziale, zwanemu dalej wychowawcą.

2.  Dyrektor może w uzasadnionych przypadkach dokonać zmiany nauczyciela, któremu powierzył zadania wychowawcy na uzasadniony wniosek rodziców (prawnych opiekunów) uczniów klasy poparty bezwzględną większością głosów w tajnym głosowaniu wszystkich rodziców (prawnych opiekunów), w obecności dyrektora.

3.   Formy spełniania zadań nauczyciela wychowawcy powinny być dostosowane  do wieku uczniów, ich potrzeb oraz warunków środowiskowych gimnazjum.

4.   Zadaniem wychowawcy jest sprawowanie opieki wychowawczej nad uczniami, a w szczególności:

a)    tworzenie warunków wspomagających rozwój ucznia, proces jego uczenia się oraz przygotowanie do życia w rodzinie i społeczeństwie,

b)    inspirowanie i wspomaganie działań zespołowych uczniów,

c)     podejmowanie działań umożliwiających rozwiązywanie konfliktów w zespole uczniów oraz pomiędzy uczniami a innymi członkami społeczności gimnazjalnej,

d)    czuwanie nad realizacją obowiązku szkolnego.

5.   Wychowawca w celu realizacji zadań:

a)     otacza indywidualną opieką każdego wychowanka, poprzez rozpoznawanie środowiska   rodzinnego (w uzasadnionych przypadkach odwiedziny w domu),

b)     planuje i organizuje wspólnie z uczniami i ich rodzicami (prawnymi opiekunami) różne formy życia zespołowego, rozwijające jednostki i integrujące zespół  uczniowski,

c)     ustala treść i formy zajęć tematycznych.

6.   Wychowawca współdziała z nauczycielami uczącymi w jego klasie, uzgadnia z nimi i koordynuje ich działania wychowawcze wobec ogółu uczniów, a także wobec tych, którym potrzebna jest indywidualna opieka (dotyczy to zarówno uczniów szczególnie uzdolnionych, jak  i z różnymi trudnościami).

7.   Wychowawca utrzymuje co najmniej dwa razy w semestrze kontakt z rodzicami (prawnymi opiekunami)  uczniów w celu:

a)    poznania i ustalenia potrzeb opiekuńczo-wychowawczych ich dzieci,

b)   współdziałania z rodzicami (prawnymi opiekunami), tzn. okazywania im pomocy wychowawczej wobec dzieci   i otrzymywania od nich pomocy w swoich działaniach,

c)    włączenie ich w sprawy życia klasy i gimnazjum.

8.  Wychowawca współpracuje z pedagogiem szkolnym i innymi specjalistami świadczącymi kwalifikowaną pomoc w rozpoznawaniu potrzeb i trudności także zdrowotnych oraz zainteresowań i szczególnych uzdolnień uczniów.

9.    Wychowawca wykonuje czynności administracyjne dotyczące klasy (oddziału) zgodnie  z odrębnymi przepisami.

10.  Dla zapewnienia ciągłości i skuteczności pracy wychowawczej  wskazane jest, aby wychowawca opiekował się danym oddziałem w ciągu całego etapu edukacyjnego.

11.   Wychowawca powinien organizować proces orientacji zawodowej.

12.   Wychowawca powinien inicjować samorządną działalność uczniów, sprawować opiekę nad samorządem klasowym.

§ 26.

NAUCZYCIEL BIBLIOTEKARZ  ma obowiązek:

1.   Udostępniać uczniom księgozbiór biblioteki oraz stworzyć warunki do poszukiwania, porządkowania i wykorzystywania informacji.

2.   Jest odpowiedzialny za księgozbiór i komputery, ich zabezpieczenie i utrzymanie w należytym stanie.

3.  Prowadzi zajęcia z zakresu przysposobienia czytelniczego i informacyjnego uczniów w celu rozwijania indywidualnych zainteresowań uczniów i wyrabiania w nich nawyków czytania i uczenia się.

4.   Tworzy zasady współpracy biblioteki szkolnej z uczniami, nauczycielami, rodzicami (prawnymi opiekunami) oraz innymi bibliotekami.

§ 27.

WYCHOWAWCA ŚWIETLICY

1.      Do zadań wychowawcy świetlicy należy:

a)    zapewnienie opieki uczniom i bezpieczeństwo podczas zajęć w świetlicy,

b)    tworzenie warunków do nauki własnej i organizowanie pomocy w nauce,

c)     organizowanie gier i zabaw w pomieszczeniu i poza budynkiem szkoły, rozwijanie talentów i zainteresowań,

d)    rozwijanie samodzielności, samorządności i zasad współżycia społecznego,

e)    uczenie ładu, porządku i dyscypliny podczas zajęć w świetlicy, szkole i poza szkołą,

f)     prowadzenie zajęć w świetlicy w oparciu o plan roczny i dokumentowanie zajęć (dziennik),

g)    współpraca w realizacji zadań z rodzicami (prawnymi opiekunami) – bezpośrednie kontakty z rodzicami,

h)    współpraca z wychowawcą, pedagogiem i dyrektorem szkoły,

i)     prowadzenie zajęć opiekuńczych, wspierających i naprawczych.

2.   W ramach zajęć świetlicy odbywają się zajęcia z uczniami:

a)    zastępstwa za nieobecnych nauczycieli,

b)    prowadzenie kroniki szkoły,

c)    przygotowanie pomocy naukowych, dydaktycznych i dekoracji,

d)    realizowanie innych zadań wynikających z potrzeb i zakresu pracy szkoły.

§ 28.

RODZICE (PRAWNI OPIEKUNOWIE) oraz nauczyciele współdziałają ze sobą w sprawach wychowania i kształcenia dzieci.

1.    Rodzice (prawni opiekunowie) mają prawo do:

a)   znajomości zadań i zamierzeń dydaktyczno-wychowawczych gimnazjum i klas,

b)   znajomości przepisów dotyczących oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów oraz przeprowadzania egzaminów sprawdzających,

c)   uzyskiwania rzetelnej informacji na temat swego dziecka, jego zachowania, postępów i przyczyn trudności w nauce,

d)  uzyskiwania informacji i porad w sprawach wychowania i dalszego kształcenia swoich dzieci,

2.   Gimnazjum stwarza możliwości wymiany informacji oraz dyskusji na tematy wychowawczo-dydaktyczne poprzez organizowanie:

a)   zebrań klasowych z wychowawcami,

b)   zebrań rodziców (prawnych opiekunów) z pedagogiem szkolnym,

c)    konsultacji z nauczycielami,

d)    indywidualnych spotkań rodziców (prawnych opiekunów) z nauczycielami   (wg potrzeb),

e)   indywidualnych spotkań rodziców (prawnych opiekunów) z pedagogiem szkolnym (wg potrzeb).

§ 29.

UCZNIOWIE

Statut gimnazjum określa szczegółowe zasady przyjmowania uczniów do gimnazjum oraz ich prawa i obowiązki.

1.    Uczeń ma PRAWO do:

a)   właściwie zorganizowanego procesu kształcenia, zgodnie z zasadami higieny pracy umysłowej,

b)   opieki wychowawczej i zapewnienia warunków bezpieczeństwa, ochrony przed wszelkimi formami przemocy fizycznej bądź psychicznej,

c)    życzliwego, podmiotowego traktowania w procesie dydaktyczno wychowawczym,

d)   poszanowania godności w sprawach osobistych, rodzinnych i koleżeńskich,

e)    swobody wyrażania myśli i przekonań, w szczególności światopoglądowych  i religijnych – jeżeli nie narusza tym dobra innych osób,

f)   jawnego wyrażania opinii dotyczących życia gimnazjum oraz zgłaszania dyrekcji postulatów dotyczących funkcjonowania gimnazjum poprzez organy przedstawicielskie (samorząd  uczniowski, wychowawcę, radę rodziców, organizacje młodzieżowe),

g)   powołania organizacji samorządu uczniowskiego na zasadach określonych w regulaminie,

h)  rozwijania zainteresowań, zdolności i talentów, oraz uczestnictwa w zajęciach prowadzonych na terenie gimnazjum (koła przedmiotowe, zainteresowań, imprezy szkolne), w ramach możliwości finansowych gimnazjum,

i)    otrzymywania nagród,

j)   korzystania z pomieszczeń gimnazjum, sprzętu, środków dydaktycznych, księgozbioru i komputerów w bibliotece szkolnej – na zasadach określonych  w regulaminie pracowni i instrukcji obsługi,

k)   reprezentowania gimnazjum na olimpiadach przedmiotowych, konkursach, przeglądach, zawodach  i innych imprezach,

l)   sprawiedliwej, obiektywnej i jawnej, przeprowadzanej na bieżąco oceny własnego stanu wiedzy   i umiejętności zgodnie z odrębnymi przepisami,

ł)   powiadomienia z wyprzedzeniem (co najmniej tygodniowym) o terminie i zakresie pisemnych sprawdzianów wiadomości obejmujących materiał wykraczający poza trzy ostatnie godziny lekcyjne; w ciągu dnia może się odbyć jeden sprawdzian, a w ciągu tygodnia nie więcej niż trzy,

m)  zapoznania się z oceną prac pisemnych w ciągu dwu tygodni (wyjątkiem może być dłuższa nieobecność nauczyciela lub przerwa w zajęciach szkolnych),

n)   pomocy w nauce, pomocy w wyborze dalszego kierunku kształcenia,

o)   złożenia wyjaśnień przed wymierzeniem kary,

p)   korzystania z poradnictwa psychologiczno-pedagogicznego

2.   Uczeń ma OBOWIĄZEK:

a)    rzetelnej pracy nad poszerzaniem swej wiedzy i umiejętności, systematycznego  przygotowywania się do zajęć szkolnych,

b)    postępowania zgodnego z dobrem szkolnej społeczności, dbania o honor i tradycje gimnazjum, współtworzenie jej autorytetu,

c)     godnego i kulturalnego zachowania się w gimnazjum i poza nim, dbania  o piękno mowy ojczystej, przeciwstawiania się przejawom brutalności  i wulgarności,

d)    okazywania szacunku nauczycielom oraz innym pracownikom gimnazjum, oraz ustaleniom Rady Pedagogicznej, Samorządu Szkolnego i Klasowego,

e)    przestrzegania zasad kultury współżycia w odniesieniu do kolegów, nauczycieli  i innych pracowników gimnazjum,

f)     dbania o swój wygląd zewnętrzny (powinien być czysty i schludny, nie powinien być wyzywający),

g)  punktualnej i regularnej obecności na wszystkich obowiązkowych godzinach lekcyjnych oraz niezwłocznego (w ciągu 14 dni od daty zaistnienia absencji) usprawiedliwienia nieobecności,

h)   uczestniczyć zgodnie z decyzją dyrekcji gimnazjum w innych zajęciach (prace społecznie użyteczne, apele, imprezy ogólnoszkolne, zawody sportowe, zajęcia świetlicowe),

i)    troszczenie się o mienie gimnazjum, starania się o utrzymanie czystości  i porządku na terenie gimnazjum,

j)    naprawienia lub odkupienia zniszczonego przez siebie mienia (każdorazowo sprawa ma być rozpatrywana indywidualnie),

k)   pełnienia dyżuru klasowego i szkolnego w wyznaczonym przez dyrekcję i wychowawcę terminie zgodnie z regulaminem pełnienia dyżurów,

l)    przestrzegania regulaminów obowiązujących w gimnazjum,

m)  noszenia stroju uroczystego określonego jako ciemne spodnie, spódnica i biała koszula, bluzka. Strój uroczysty obowiązuje w dni ważne dla szkoły.

3.   Uczniom  ZABRANIA  SIĘ:

a)    palenia  tytoniu,  picia  alkoholu,  używania  środków odurzających,

b)    używania wulgarnych słów,

c)    nieuzasadnionego opuszczania zajęć edukacyjnych

d)    stosowania przemocy fizycznej i psychicznej w stosunku do innych uczniów,

e)    noszenia ekstrawaganckich fryzur, nadmiernego żelowania i farbowania włosów.

f)   noszenia makijażu i kolorowych paznokci – dozwolone (u dziewcząt) są: fluid maskujący, delikatnie pomalowane rzęsy, bezbarwny błyszczyk do ust i bezbarwny lakier do paznokci. Uczennica z nadmiernym makijażem zostanie zobowiązana do jego zmycia.

g)    tatuowania się, noszenia niebezpiecznej i nadmiernej ilości biżuterii, w tym kolczyków w widocznych miejscach ciała oprócz uszu.

h)   noszenia w budynku szkoły nakryć głowy (w tym kapturów) i okularów innych niż korekcyjne

i)    manifestowania przez ubiór, fryzurę, napisy i inne akcesoria przynależności do subkultur tj. hippisi, punk, skinhead, skate, emo, szalikowcy, rockersi, sataniści, metalowcy (heavy…), rastafaranie, goci i inni

j)     eksponowania haseł faszystowskich, obrażających uczucia religijne lub patriotyczne, nawołujących do czynów karanych przez prawo,

k)   nadmiernego odsłaniania ciała, zbyt duże dekolty, widoczny brzuch i bielizna osobista, szorty poza zajęciami wychowania fizycznego – spodni krótszych niż do połowy uda.

 

§ 30.

WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA  W PUBLICZNYM GIMNAZJUM NR 1 W CZERNICY

Na podstawie rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 7 września 2004 roku (Dz.U. Nr 199, poz. 2046) w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania egzaminów  i sprawdzianów w szkołach publicznych oraz rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia z dnia 19 lutego 2002 r. (Dz.U. Nr 23, poz. 225 z późn.zm.) w sprawie sposobu prowadzenia przez Publiczne przedszkola, szkoły i placówki dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej oraz rodzajów tej dokumentacji oraz rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 24 stycznia 2000 roku (Dz. U. Nr 6, poz. 73 z późn.zm.) w sprawie zasad wydawania oraz wzorów świadectw, dyplomów państwowych i innych druków szkolnych, sposobu dokonywania ich sprostowań i wydawania duplikatów, a także zasad legalizacji dokumentów przeznaczonych do obrotu prawnego z zagranicą oraz zasad odpłatności za wykonywanie tych czynności ustala się  co następuje:

I.    PRZEPISY OGÓLNE OCENIANIA

1.   Ocenianie wewnątrzszkolne osiągnięć edukacyjnych polega na rozpoznawaniu przez nauczycieli poziomu i postępów w opanowaniu przez ucznia wiadomości   i  umiejętności w stosunku do wymagań edukacyjnych wynikających z programów nauczania oraz formułowaniu oceny.

2.    Ocenianie ma na celu:

a)   poinformowanie ucznia o poziomie jego osiągnięć edukacyjnych i postępach w tym zakresie,

b)   pomoc uczniowi w samodzielnym planowaniu swojego rozwoju,

c)    motywowanie ucznia do dalszej pracy

d)   dostarczanie rodzicom (prawnym opiekunom) i nauczycielom informacji  o postępach, trudnościach i specjalnych uzdolnieniach ucznia,

e)    umożliwienie nauczycielom doskonalenia organizacji i metod pracy dydaktyczno-wychowawczej.

3.  Przy ustalaniu oceny klasyfikacyjnej zachowania ucznia, u którego stwierdzono zaburzenia lub odchylenia rozwojowe, należy uwzględnić wpływ stwierdzonych zaburzeń lub odchyleń na jego zachowanie na podstawie orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego albo indywidualnego nauczania lub opinii poradni psychologiczno-pedagogicznej.

II.   PRZEPISY SZCZEGÓŁOWE OCENIANIA

1.   Nauczyciele na początku roku szkolnego informują uczniów oraz rodziców (prawnych opiekunów) o wymaganiach edukacyjnych wynikających z realizowanego przez siebie programu nauczania oraz o sposobach sprawdzania osiągnięć edukacyjnych uczniów.

2.    Rok szkolny dzieli się na dwa semestry. Czas trwania semestrów reguluje kalendarz roku szkolnego.

3.    Ustala się następującą skalę ocen bieżących i śródrocznych:

 

6

-   celujący

– 6

-   minus celujący

=6

-   celujący z dwoma minusami

+ 5

-   plus bardzo dobry

5

-   bardzo dobry

– 5

-   minus bardzo dobry

=5

-   bardzo dobry z dwoma minusami

+ 4

-   plus dobry

4

-   dobry

– 4

-   minus dobry

=4

-   dobry z dwoma minusami

+ 3

-   plus dostateczny

3

-   dostateczny

– 3

-   minus dostateczny

=3

-   dostateczny z dwoma minusami

+ 2

-   plus dopuszczający

2

-   dopuszczający

– 2

-   minus dopuszczający

=2

-   dopuszczający z dwoma minusami

+ 1

-   plus niedostateczny

1

-   niedostateczny

 

Kryteria na poszczególne oceny:

Celujący:

ok. 95 – 100 %

Bardzo dobry:

ok. 90 – 95 %

Dobry:

ok. 75 – 90 %

Dostateczny:

ok. 60 – 75 %

Dopuszczający:

ok. 40 – 60 %

Niedostateczny:

0 – 40 %

 

4.   OCENIA SIĘ: odpowiedzi ustne, prace domowe, prace klasowe, wypracowania, aktywność ucznia, prace nadobowiązkowe, wyniki osiągane w konkursach przedmiotowych, wyniki osiągnięte w diagnozach wewnątrzszkolnych i zewnętrznych, udział w zawodach sportowych pozaszkolnych oraz konkursach z zakresu tematyki pozaszkolnej uwzględniając specyfikę przedmiotu.

5.   CZĘSTOTLIWOŚĆ OCENIANIA

Minimalna ilość ocen w semestrze wynosi 4, ilość prac pisemnych wynosi od 2 do 5, a z języka polskiego do 10.

6.   PRAWO UCZNIA DO NIEPRZYGOTOWANIA SIĘ DO LEKCJI

a)   Uczeń ma prawo do nieprzygotowania się do lekcji po usprawiedliwionej nieobecności na danych zajęciach.

b)   Pod terminem „nieprzygotowanie się do lekcji” należy rozumieć niemożność odpowiadania pisemnie lub ustnie z materiału omówionego w czasie nieobecności ucznia lub nieodrobienie pracy domowej.

c)   Uczeń ma prawo do nieodrobienia pracy domowej (ustnej lub pisemnej), zgłaszając ten fakt nauczycielowi przedmiotu na początku lekcji:

-     jeden raz w semestrze, jeżeli liczba godzin w tygodniu danego przedmiotu wynosi 1 lub 2;

-     dwa razy w semestrze, jeżeli liczba godzin w tygodniu danego przedmiotu wynosi 3;

-     trzy razy w semestrze, jeżeli liczba godzin w tygodniu danego przedmiotu wynosi 4  lub 5;

d)   Pod pojęciem „nieodrobienie pracy domowej” należy rozumieć:

-     brak pisemnej pracy domowej zadanej na poprzedniej lekcji,

-     nieprzygotowanie się do ustnej odpowiedzi z materiału zadanego przez nauczyciela przedmiotu.

e)    Nie stawia się ocen niedostatecznych bezpośrednio po:

-      dłuższej usprawiedliwionej nieobecności ucznia;

-      po poważnych przeżyciach osobistych lub rodzinnych;

Szczegółowe zasady określają umowy przedmiotowe opracowywane na początku każdego roku szkolnego przez nauczycieli.

7.   Nauczyciel jest obowiązany, na podstawie opinii poradni psychologiczno-pedagogicznej w tym poradni specjalistycznej, dostosować wymagania edukacyjne do indywidualnych potrzeb psychofizycznych i edukacyjnych ucznia, u którego stwierdzono zaburzenia i odchylenia rozwojowe lub specyficzne trudności  w uczeniu się, uniemożliwiające sprostanie tym wymaganiom.

8.   Dyrektor szkoły zwalnia ucznia z zajęć z wychowania fizycznego lub informatyki na podstawie opinii o ograniczonych możliwościach uczestniczenia ucznia w tych zajęciach, wydanej przez lekarza, oraz na czas określony w tej opinii.

9.  Przy ustalaniu oceny z wychowania fizycznego, zajęć technicznych, plastyki, muzyki  i zajęć artystycznych należy przede wszystkim brać pod uwagę wysiłek wkładany przez ucznia w wywiązywanie się z obowiązków wynikających ze specyfiki tych zajęć, a w przypadku wychowania fizycznego także systematyczność udziału ucznia w zajęciach oraz aktywność ucznia w działaniach podejmowanych przez szkołę  na rzecz kultury fizycznej.

10.  W przypadku zwolnienia ucznia z zajęć z wychowania fizycznego lub informatyki w dokumentacji przebiegu nauczania zamiast oceny klasyfikacyjnej wpisuje się „zwolniony”.

11.  POPRAWA OCEN

W razie nieobecności na sprawdzianie uczeń ma obowiązek zaliczenia materiału objętego sprawdzianem w terminie tygodnia od  dnia powrotu lub w terminie późniejszym, jeśli ustali tak nauczyciel.

a)  nie ma możliwości poprawiania ocen pozytywnych śródrocznych i rocznych  na wyższe,

b)  w przypadku oceny niedostatecznej za I semestr, uczeń zobowiązany jest nadrobić zaległości i poprawić ocenę w pierwszym miesiącu po feriach zimowych,

c)  niepoprawienie oceny niedostatecznej za I semestr, może być podstawą do wystawienia oceny niedostatecznej na koniec roku szkolnego.

12. ODWOŁANIE OD OCENY

a)  Rodzice (prawni opiekunowie) mogą zgłosić zastrzeżenia do dyrektora szkoły, jeżeli uznają, że roczna (śródroczna) ocena klasyfikacyjna z zajęć lub  zachowania  została ustalona niezgodnie z przepisami prawa dotyczącymi trybu ustalania tej oceny. Zastrzeżenia mogą być zgłoszone w terminie do 7 dni po zakończeniu zajęć dydaktyczno-wychowawczych.

b)  W przypadku stwierdzenia, że roczna (śródroczna) ocena klasyfikacyjna  zachowania została ustalona niezgodnie z przepisami prawa dotyczącymi ustalania tej oceny, dyrektor szkoły powołuje komisję sprawdzającą zasadność jej wystawienia i  ustala ostateczną ocenę zgodnie z systemem punktowym obowiązującym w Publicznym Gimnazjum Nr1 w Czernicy.

c)   W skład komisji wchodzą – w przypadku rocznej (śródrocznej) oceny klasyfikacyjnej  zachowania:

-    dyrektor szkoły – jako przewodniczący komisji,

-    przewodniczący komisji wychowawczej,

-    dwóch nauczycieli - wychowawców .

d)  W przypadku stwierdzenia, że roczna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych została ustalona niezgodnie z przepisami prawa dotyczącymi ustalania tej oceny, dyrektor szkoły powołuje komisję, która przeprowadza sprawdzian wiadomości i umiejętności ucznia, w formie pisemnej i ustnej, oraz ustala roczną  ocenę klasyfikacyjną  z danych zajęć edukacyjnych;

e)   Termin sprawdzianu uzgadnia się z  rodzicami (prawnymi opiekunami).

f)    W skład komisji wchodzą – w przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych:

-    dyrektor szkoły – jako przewodniczący komisji,

-    nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne,

-    dwóch nauczycieli z danej lub innej szkoły tego samego typu, prowadzący takie same zajęcia edukacyjne;

g)  Nauczyciel, prowadzący dane zajęcia edukacyjne, może być zwolniony z udziału w pracy komisji na własną prośbę lub w innych, szczególnie uzasadnionych przypadkach. W takim przypadku dyrektor szkoły powołuje innego nauczyciela, prowadzącego takie same zajęcia edukacyjne z tym, że powołanie nauczyciela zatrudnionego w innej szkole następuje w porozumieniu z dyrektorem tej szkoły.

h)  Ustalona przez komisję roczna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych nie może być niższa od ustalonej wcześniej oceny. Ocena ustalona przez komisję jest ostateczna, z wyjątkiem niedostatecznej rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych, która może być zmieniona w wyniku egzaminu poprawkowego.

i)    Z prac komisji sporządza się protokół zawierający w szczególności:

-    skład komisji,

-    termin sprawdzianu,

-    zadania (pytania) sprawdzające,

-    wynik sprawdzianu oraz ustaloną ocenę;

Protokół stanowi załącznik do arkusza ocen ucznia.

j)    Do protokołu, dołącza się pisemne prace ucznia i zwięzłą informację o ustnych odpowiedziach ucznia.

k)  Uczeń, który z przyczyn usprawiedliwionych nie przystąpił do sprawdzianu w wyznaczonym terminie, może przystąpić do niego w dodatkowym terminie, wyznaczonym przez dyrektora szkoły.

l)   Przepisy te stosuje się odpowiednio w przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej  z zajęć edukacyjnych uzyskanej w wyniku egzaminu poprawkowego, z tym, że termin do zgłoszenia zastrzeżeń wynosi 5 dni od dnia przeprowadzenia egzaminu poprawkowego. W tym przypadku, ocena ustalona przez komisję  jest ostateczna.

13.  ZASADY WGLĄDU DO PRAC

Uczeń ma prawo wglądu do ocenionej pracy na lekcji, rodzic (opiekun prawny) na wywiadówce (zebraniu),konsultacjach.

14. CZĘSTOTLIWOŚĆ I TERMINY KLASYFIKACJI ŚRÓDROCZNEJ

Klasyfikacja śródroczna odbywa się raz w ciągu roku szkolnego w ostatnim tygodniu semestru. Rada Pedagogiczna na posiedzeniu plenarnym zatwierdza ostateczne wyniki klasyfikacji.

15. TERMINY ORAZ FORMY INFORMOWANIA RODZICÓW (PRAWNYCH OPIEKUNÓW) O PRZEWIDYWANYCH OCENACH NIEDOSTATECZNYCH ŚRÓDROCZNYCH I ROCZNYCH

Na miesiąc przed klasyfikacyjnym (śródrocznym) posiedzeniem Rady Pedagogicznej Rodzice (prawni opiekunowie) zostają zawiadomieni o przewidywanych ocenach  niedostatecznych w formie ustnej (wywiadówka) lub w razie nieobecności Rodzica (prawnego opiekuna) w formie pisemnej.

16. TRYB PRZEPROWADZANIA EGZAMINÓW KLASYFIKACYJNYCH

a)  Uczeń może nie być klasyfikowany z jednego, kilku lub wszystkich zajęć edukacyjnych, jeżeli brak jest podstaw do ustalenia śródrocznej lub rocznej oceny klasyfikacyjnej z powodu nieobecności ucznia na zajęciach edukacyjnych przekraczającej połowę czasu przeznaczonego na te zajęcia w szkolnym planie nauczania.

b)   Uczeń nieklasyfikowany z powodu usprawiedliwionej nieobecności może zdawać egzamin klasyfikacyjny.

c)   Na wniosek ucznia nieklasyfikowanego z powodu nieusprawiedliwionej nieobecności lub na wniosek jego rodziców (prawnych opiekunów) Rada Pedagogiczna może wyrazić zgodę na egzamin klasyfikacyjny.

d)   Egzamin klasyfikacyjny zdaje również uczeń:

-   realizujący, na podstawie odrębnych przepisów, indywidualny program lub tok nauki;

-   spełniający obowiązek szkolny lub obowiązek nauki poza szkołą.

e)  Egzamin klasyfikacyjny przeprowadzany dla ucznia spełniającego obowiązek szkolny lub obowiązek nauki poza szkołą, nie obejmuje obowiązkowych zajęć edukacyjnych: technika, plastyka, muzyka i wychowanie fizyczne oraz dodatkowych zajęć edukacyjnych.

f)    Uczniowi, spełniającemu obowiązek szkolny lub obowiązek nauki poza szkołą zdającemu egzamin klasyfikacyjny nie ustala się oceny zachowania.

g)   Egzaminy klasyfikacyjne przeprowadza się w formie pisemnej i ustnej, z zastrzeżeniem ust. h.

h)   Egzamin klasyfikacyjny z plastyki, muzyki, techniki, informatyki  i wychowania fizycznego ma przede wszystkim formę zadań praktycznych.

i)    Termin egzaminu klasyfikacyjnego uzgadnia się z uczniem i jego rodzicami (prawnymi opiekunami).

j)   Na wniosek rodziców (opiekunów prawnych) egzamin klasyfikacyjny dla ucznia nieklasyfikowanego z powodu usprawiedliwionej nieobecności i ucznia realizującego, na podstawie odrębnych przepisów, indywidualny program lub tok nauki, przeprowadza nauczyciel danych zajęć edukacyjnych w obecności, wskazanego przez dyrektora szkoły, nauczyciela takich samych lub pokrewnych zajęć edukacyjnych.

k)  Egzamin klasyfikacyjny dla ucznia spełniającego obowiązek szkolny lub obowiązek nauki poza szkołą przeprowadza komisja, powołana przez dyrektora szkoły, który zezwolił na spełnianie przez ucznia odpowiednio obowiązku szkolnego lub obowiązku nauki poza szkołą.

W skład komisji wchodzą:

-    dyrektor szkoły albo nauczyciel zajmujący w tej szkole inne stanowisko kierownicze – jako przewodniczący komisji;

-    nauczyciele zajęć edukacyjnych określonych w szkolnym planie nauczania dla odpowiedniej klasy.

l)    Przewodniczący komisji uzgadnia z uczniem spełniającym obowiązek szkolny  lub obowiązek nauki poza szkołą oraz jego rodzicami (prawnymi opiekunami), liczbę zajęć edukacyjnych, z których uczeń może zdawać egzaminy w ciągu jednego dnia.

m)  W czasie egzaminu klasyfikacyjnego mogą być obecni – w charakterze obserwatorów – rodzice (prawni opiekunowie) ucznia.

n)   Z przeprowadzonego egzaminu klasyfikacyjnego sporządza się protokół zawierający   w szczególności:

-    imiona i nazwiska nauczycieli danych zajęć edukacyjnych a przypadku egzaminu klasyfikacyjnego przeprowadzanego dla ucznia spełniającego obowiązek szkolny lub obowiązek nauki poza szkołą - skład komisji;

-      termin egzaminu klasyfikacyjnego;

-      zadania (ćwiczenia) egzaminacyjne;

-     wyniki egzaminu klasyfikacyjnego oraz uzyskane oceny.

Do protokołu dołącza się pisemne prace ucznia i zwięzłą informację o ustnych odpowiedziach ucznia. Protokół stanowi załącznik do arkusza ocen ucznia.

o)   W przypadku nieklasyfikowania ucznia z zajęć edukacyjnych, w dokumentacji przebiegu nauczania zamiast oceny klasyfikacyjnej wpisuje się „nieklasyfikowany”.

p)   Ustalona przez nauczyciela albo uzyskana w wyniku egzaminu klasyfikacyjnego roczna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych jest ostateczna.

q)  Ustalona przez nauczyciela albo uzyskana w wyniku egzaminu klasyfikacyjnego niedostateczna roczna (semestralna) ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych może być zmieniona w wyniku egzaminu poprawkowego.

17.    TRYB PRZEPROWADZANIA EGZAMINÓW POPRAWKOWYCH

a)  Uczeń, który w wyniku klasyfikacji rocznej uzyskał ocenę niedostatecznąz jednych obowiązkowych zajęć edukacyjnych, może zdawać egzamin poprawkowy. W wyjątkowych przypadkach Rada Pedagogiczna może wyrazić zgodę na egzamin poprawkowy z dwóch obowiązkowych zajęć edukacyjnych.

b)  Egzamin poprawkowy składa się z części pisemnej oraz części ustnej, z wyjątkiem egzaminu z plastyki, muzyki, informatyki, techniki oraz wychowania fizycznego, z których egzamin ma przede wszystkim formę zadań praktycznych.

c)    Termin egzaminu poprawkowego wyznacza dyrektor szkoły w ostatnim tygodniu ferii letnich.

d)  Pytania (ćwiczenia) egzaminacyjne ustala egzaminator w porozumieniu z innymi nauczycielami przedmiotu. Stopień trudności pytań (ćwiczeń) powinien być zgodny z kryteriami ocen z danego przedmiotu.

e)   Egzamin poprawkowy przeprowadza komisja powołana przez dyrektora szkoły.

f)    W skład komisji wchodzą:

-     dyrektor szkoły – jako przewodniczący komisji;

-     nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne - jako egzaminujący;

-     nauczyciel prowadzący takie same lub pokrewne zajęcia edukacyjne – jako członek komisji.

g)  Nauczyciel, prowadzący dane zajęcia edukacyjne - jako egzaminujący, może być zwolniony z udziału w pracy komisji na własną prośbę lub innych, szczególnie uzasadnionych przypadkach. W takim przypadku dyrektor szkoły powołuje  jako osobę egzaminującą innego nauczyciela prowadzącego takie same zajęcia edukacyjne z tym, że powołanie nauczyciela zatrudnionego w innej szkole następuje w porozumieniu z dyrektorem tej szkoły.

h)   Z przeprowadzonego egzaminu poprawkowego sporządza się protokół zawierający w szczególności:

-     skład komisji;

-     termin egzaminu poprawkowego;

-     pytania egzaminacyjne;

-     wynik egzaminu poprawkowego oraz uzyskaną ocenę.

Do protokołu dołącza się pisemne prace ucznia i zwięzłą informację o ustnych odpowiedziach ucznia. Protokół stanowi załącznik do arkusza ocen ucznia.

i)   Uczeń, który z przyczyn usprawiedliwionych nie przystąpił do egzaminu poprawkowego w wyznaczonym terminie, może przystąpić do niego w dodatkowym terminie, wyznaczonym przez dyrektora szkoły, nie później niż do końca września.

j)    Uczeń, który nie zdał egzaminu poprawkowego, nie otrzymuje promocji do klasy programowo wyższej i powtarza klasę, z zastrzeżeniem ust. 11.

k)  Uwzględniając możliwości edukacyjne ucznia gimnazjum, Rada Pedagogiczna może jeden raz w ciągu danego etapu edukacyjnego promować do klasy programowo wyższej ucznia, który nie zdał egzaminu poprawkowego z jednych obowiązkowych zajęć edukacyjnych, pod warunkiem, że te obowiązkowe zajęcia edukacyjne zgodnie ze szkolnym planem nauczania, realizowane są w klasie programowo wyższej.

III.  KRYTERIA OCENY ZACHOWANIA

PUNKTOWY SYSTEM OCENIANIA ZACHOWANIA  W PUBLICZNYM GIMNAZJUM NR 1 W CZERNICY

1.  Regulamin oceniania zachowania powstał w zgodzie z rozporządzeniem MEN z dnia 20 sierpnia 2010 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie warunków  i sposobów oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych.  

2.   Ocena  zachowania (śródroczna i roczna) uwzględnia  w szczególności:

a)   wywiązywanie się z obowiązków ucznia,

b)   dbałość o honor i tradycje szkoły,

c)    dbałość o piękno mowy ojczystej,

d)   dbałość o bezpieczeństwo i zdrowie własne oraz innych,

e)   godne, kulturalne zachowanie się w szkole oraz poza nią,

f)    postępowanie zgodne z dobrem społeczności szkolnej,

g)   okazywanie szacunku innym,

h)  udział w realizacji projektu edukacyjnego,

i)    zaangażowanie i inicjatywa.

3.  Śródroczną i roczną ocenę klasyfikacyjną zachowania ustala wychowawca klasy na podstawie zapisów w karcie ucznia (umieszczona jest w dzienniku lekcyjnym danej klasy), po zasięgnięciu opinii nauczycieli, ocenianego ucznia. Punktowy system obrazuje zachowanie ucznia w ciągu danego semestru i jest podstawowym narzędziem dla wychowawcy w celu podjęcia decyzji.

4.  Uwagi o zachowaniu ucznia mogą zgłaszać nauczyciele, pracownicy szkoły, samorząd klasowy, sam uczeń oraz inni uczniowie, instytucje z którymi współpracuje szkoła (punkty natomiast przyznają: nauczyciele i wychowawca).  Wpisywanie punktów dodatnich kończy się na tydzień przed radą klasyfikacyjną.

5.  Zgodnie z zasadą wspierania pozytywnych zachowań, każdy uczeń rozpoczyna semestr  z ilością 200 punktów. Ocena śródroczna i roczna z zachowania, opiera się na następujących kryteriach:

a)   wzorowa – powyżej 321 pkt.;

b)   bardzo dobra – 271– 320 pkt.;

c)   dobra -221 – 270pkt.;

d)   poprawna – 171 – 220 pkt.;

e)   nieodpowiednia – 121 – 170 pkt.;

f)    naganne –120 pkt. i poniżej

6.  Zasady stosowania systemu punktowego:

a)   Nauczyciele na bieżąco wpisują punkty ujemne i dodatnie (wyjątek stanowią podpunkty dotyczące działalności w organizacjach, klubach, kółkach szkolnych oraz ocena poziomu kultury ucznia);

b)   Wychowawca może pod koniec każdego miesiąca wpisywać uczniom do zeszytów kontaktowych liczbę uzyskanych punktów;

c)    Prace społeczne wykonywane w formie kary nie  mogą być brane pod uwagę w punktacji zachowań pozytywnych;

d)   Poziom kultury oceniany jest pod koniec semestru.

e)   Uczeń ma obowiązek samodzielnego informowania wychowawcę  o przysługujących mu punktach dodatnich zebranych u innych nauczycieli i pracowników szkoły.

UWAGA!

1.   Oceny wzorowej nie może uzyskać uczeń, który posiada na koncie (poza dodatnimi) 30 pkt. ujemnych.

2.   Uczeń posiadający 50 pkt. ujemnych nie może mieć zachowania bardzo dobrego. 

3.   Uczeń posiadający 100 pkt. ujemnych nie może mieć zachowania dobrego.

4.   Jeżeli uczeń otrzyma naganę dyrektora szkoły, to bez względu na liczbę uzyskanych punktów może uzyskać najwyżej ocenę poprawną. 

5.   W szczególnych przypadkach Rada Pedagogiczna ma prawo do opiniowania sugerując wychowawcy zmianę oceny niezależnie od ilości punktów uzyskanych przez ucznia.

 

PROCEDURA ZDOBYWANIA PUNKTÓW DODATNICH

L.P.

ZACHOWANIE POZYTYWNE

PUNKTY

1

Praca na rzecz szkoły i innych osób

książki do biblioteki +2 pkt. (do 20 pkt. w semestrze)

samodzielne przygotowanie i prowadzenie  imprez                (od 5 do 20 pkt.)

pomoc koleżeńska – wolontariat (od 5 do 15 pkt.)

maksymalnie do 30 pkt. w semestrze

2

Praca na rzecz klasy

gazetka klasowa od 2 do 5 pkt.

sumienne pełnienie obowiązków dyżurnego 5 pkt.

praca w samorządzie od 5 do 20 pkt.

maksymalnie do 15 pkt. w semestrze

3

Reprezentowanie szkoły podczas wyjść (nie sportowe i nie kółko)

2 razy do 5 pkt.

3 – 4 razy 10 pkt.

5 i więcej razy 15 pkt.

4

Reprezentowanie szkoły w konkursach

uczniowie nie otrzymują punktów za eliminacje do konkursów szkolnych

udział 5 pkt.

1-3 miejsce 10 pkt.

5

Wyjazdy w dni wolne

do 20 pkt. każdorazowo

 6

Prace społeczne (grabienie, sprzątanie, pielęgnacja roślin itp.)

systematyczna i spontaniczna, nie w czasie lekcji, nie tylko pod koniec semestru 

maksymalnie do 10 pkt. w semestrze

7

Brak spóźnień

5 pkt.

8

100 %  frekwencja

10 pkt.

9

Praca w samorządzie szkolnym

od 5 do 20 pkt.

10

Premia wychowawcy (np. poziom kultury)

do 30 pkt.

11

Regularne – poświadczone uczestnictwo w klubach pozaszkolnych

sportowe, szkoła muzyczna, harcerstwo, przykościelne

spotkania raz w tygodniu 15 pkt.

okazjonalnie 7 pkt.

12

Regularne uczestnictwo  w klubach, kołach szkolnych  i zajęciach dodatkowych

spotkania raz w tygodniu 15 pkt.

okazjonalnie 7 pkt.

uczeń który otrzymuje na koniec semestru lub roku ocenę niedostateczną z przedmiotu nie otrzymuje punktów z zachowania za uczestnictwo  w zajęciach dodatkowych z danego przedmiotu

 13

Dbałość o bezpieczeństwo  i zdrowie innych, prawidłowe reagowanie na przemoc, pomoc ofiarom agresji

od 5 do 20 pkt.

14

Systematyczne poprawne zachowanie

1 pkt. na tydzień, jeśli w danym tygodniu uczeń nie uzyskał punktów ujemnych

15

Udział w Projekcie Edukacyjnym

od 0 do 15 pkt.

PROCEDURA UZYSKIWANIA PUNKTÓW UJEMNYCH

L.P.

ZACHOWANIE NEGATYWNE

PUNKTY

1

Jedzenie na lekcji, żucie gumy, zachowania przeszkadzające w prowadzeniu lekcji

do -10 pkt.

2

Niewypełnianie poleceń nauczyciela, opiekuna w autobusie oraz innych pracowników szkoły.

do -10 pkt.

3

Agresja fizyczna (pobicie i inne)

od -10 do -20 pkt.

4

Kłamanie, oszustwo (podrabianie podpisu) ściąganie, plagiat

(ściąganie  z Internetu)

do -20 pkt.

5

Arogancja wobec dorosłych (nauczycieli, pracowników szkoły i innych osób)

od -5 do -20 pkt.

6

Wulgarny język lub wyzywające zachowanie bądź wygląd

do -5 pkt.

7

Niewywiązywanie się z zadeklarowanych lub powierzonych zadań

do -5 pkt.

8

Brak dyscypliny na lekcjach, uroczystościach i innych zajęciach szkolnych

do -5 pkt.

9

Noszenie makijażu, niewłaściwej biżuterii, brak odświętnego stroju

do -5 pkt.

10

Samowolne opuszczanie terenu szkoły (np. ucieczka)

do -10 pkt.

 

11

Używanie w czasie lekcji sprzętu elektronicznego bez zezwolenia nauczyciela

pierwsze -5 pkt.

następne po -10 pkt.

12

Niszczenie mienia wspólnego, szkoły lub innych uczniów

od -5 do -10 pkt.

13

Prześladowanie, znęcanie się wyśmiewanie, zastraszanie, obrażanie ucznia bądź rodzica (prawnego opiekuna) w jakiejkolwiek formie (gesty, słowa, Internet)

od -10 do -20 pkt.

14

Używanie, posiadanie czy dystrybucja używek (narkotyki, papierosy, alkohol, dopalacze)

do -50 pkt.

15

Prowokowanie lub stwarzanie sytuacji zagrażającej zdrowiu lub życiu swojemu lub innych osób, rażące zlekceważenie zasad bhp

każdorazowo od -5 do -10 pkt.

16

Kradzież, zagrożenie życia i zdrowia

do-50 pkt.

17

Spóźnianie się na zajęcia szkolne

za czwarte i każde następne -1 pkt.

18

Nieusprawiedliwiona nieobecność

każda godzina -1 pkt.

19

Przynoszenie na teren szkoły lub posiadanie podczas wyjazdów szkolnych przedmiotów mogących zagrażać bezpieczeństwu i zdrowiu ucznia lub innych osób oraz innych przedmiotów niewłaściwych z punktu widzenia wychowawczego np. scyzoryków, zapalniczek, gazów, wskaźników laserowych, pałek, papierosów elektronicznych, gumek do strzelania, procy itp.

od -10 do – 30 pkt.

20

Zaniedbanie higieny osobistej i ubioru; wygląd niezgodny z dobrymi obyczajami; noszenie ubrań z symbolami obraźliwymi, wulgarnymi i reklamującymi zachowania i produkty niezgodne z prawem.

do -10 pkt.

IV.   WYRÓŻNIENIA

1.   Uczeń, klasy I lub II, który uzyskał średnią ocen powyżej 4,75 i co najmniej  bardzo dobre zachowanie otrzymuje promocję z wyróżnieniem świadectwo z biało-czerwonym paskiem i nagrodę rzeczową.

2.  Uczeń klasy III, który uzyskał średnią ocen powyżej 4,75 i co najmniej bardzo dobre zachowanie otrzymuje świadectwo ukończenia szkoły z wyróżnieniem, to jest świadectwo z biało-czerwonym paskiem i nagrodę książkową.

3.   Uczeń, który uzyskał średnią ocen co najmniej 4,5 otrzymuje nagrodę książkową.

4.   Inne wyróżnienia: nagroda książkowa i rzeczowe, publiczna pochwała ucznia przez dyrektora w obecności całej społeczności szkolnej, list pochwalny.

V.  KARY

1.    Uczeń może być ukarany za nieprzestrzeganie zasad zawartych w punkcie dotyczącym obowiązków ucznia zawartych w statucie gimnazjum.

2.    Rodzaje kar:

a)   rozmowa korekcyjna dyrektora z uczniem w obecności rodzica,

b)   obniżenie oceny z zachowania do nagannej włącznie,

c)    zakaz udziału w imprezach szkolnych (np. dyskoteki), wycieczkach oraz zawodach sportowych jednorazowo, do końca semestru, bądź końca roku szkolnego,

d)    pilne zawiadomienie rodziców (prawnych opiekunów) listem poleconym o niewłaściwym zachowaniu ucznia – upomnienie dyrektora

e)    przeniesienie do równoległej klasy w Gimnazjum,

f)     zawiadomienie policji, kuratora sądowego lub Sądu Rodzinnego,

g)    zobowiązanie do wykonania prac użytecznych na rzecz klasy lub szkoły,

h)    zwrot kosztów lub równowartości zniszczonego mienia przez rodziców (prawnych opiekunów),

3.   Na mocy uchwały Rady Pedagogicznej dyrektor Gimnazjum, po wcześniejszym zaopiniowaniu przez organ sprawujący nadzór pedagogiczny, może przenieść ucznia do innego gimnazjum      w przypadku:

a)   naruszenia przez ucznia prawa karnego i cywilnego a w szczególności:

-    wybryki chuligańskie: użycie na terenie gimnazjum bojowych środków trujących, broni palnej, gazowej, gazów łzawiących, sztyletów, noży itp.

-    pobicie, picie alkoholu na terenie szkoły i w obrębie gimnazjum

-    wagary,

-    kradzieże,

-    świadomą dewastację mienia,

-    używania narkotyków (z jednoczesnym zawiadomieniem odpowiedniej placówki) itp.

b)   rażącego naruszenia zasad zawartych w punkcie dotyczącym obowiązków ucznia zawartego w statucie gimnazjum.

VI.  PROMOWANIE UCZNIÓW GIMNAZJUM

1.  Uczeń otrzymuje promocję do klasy programowo wyższej, jeżeli ze wszystkich obowiązkowych zajęć edukacyjnych, określonych w szkolnym planie nauczania, uzyskał roczne oceny klasyfikacyjne wyższe od oceny niedostatecznej.

2.   Uczeń, który uzyskał jedną ocenę niedostateczną może uzyskać jeden raz w cyklu kształcenia promocję warunkową.

3.   Uczeń, który nie spełnił warunków określonych w ust. 1, nie otrzymuje promocji do klasy programowo wyższej i powtarza klasę. Rada Pedagogiczna może podjąć uchwałę o niepromowaniu do klasy programowo wyższej lub o nieukończeniu szkoły przez ucznia, któremu w danej szkole po raz drugi z rzędu ustalono naganną roczną ocenę klasyfikacyjną zachowania.

4.  Uczeń, któremu w danej szkole po raz trzeci z rzędu ustalono naganną roczną ocenę klasyfikacyjną zachowania, nie otrzymuje promocji do klasy programowo wyższej, a uczeń klasy programowo najwyższej w danym typie szkoły nie kończy szkoły.

5.   Począwszy od klasy pierwszej gimnazjum, uczeń, który w wyniku klasyfikacji rocznej uzyskał z obowiązkowych zajęć edukacyjnych ocen co najmniej 4,75 oraz co najmniej bardzo dobrą ocenę zachowania, otrzymuje promocję  do klasy programowo wyższej z wyróżnieniem.

6.   Laureaci konkursów przedmiotowych o zasięgu wojewódzkim otrzymują z danych zajęć edukacyjnych celującą ocenę klasyfikacyjną. Uczeń, który tytuł laureata konkursu przedmiotowego o zasięgu wojewódzkim bądź laureata lub finalisty olimpiady przedmiotowej uzyskał po ustaleniu albo uzyskaniu oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych, otrzymuje z tych zajęć edukacyjnych celującą końcową ocenę klasyfikacyjną.

7.   Uczeń gimnazjum, który posiada orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego  i ma opóźnienie w realizacji programu nauczania co najmniej jednej klasy, a który uzyskuje ze wszystkich obowiązkowych zajęć edukacyjnych oceny uznane za pozytywne w ramach wewnątrzszkolnego oceniania oraz rokuje opanowanie w jednym roku szkolnym programów nauczania dwóch klas, może być promowany do klasy programowo wyższej również w ciągu roku szkolnego.

8.   Uczeń kończy gimnazjum:

a)   jeżeli w wyniku klasyfikacji końcowej, na którą składają się roczne oceny klasyfikacyjne z obowiązkowych zajęć edukacyjnych uzyskane w klasie programowo najwyższej oraz roczne oceny klasyfikacyjne z obowiązkowych zajęć edukacyjnych, których realizacja zakończyła się klasach programowo niższych w szkole, uzyskał oceny klasyfikacyjne wyższe od oceny niedostatecznej,

b)   jeżeli  przystąpi do egzaminu gimnazjalnego,

c)    brał udział w przygotowaniu i prezentacji projektu edukacyjnego.

9.   Uczeń kończy gimnazjum z wyróżnieniem, jeżeli w wyniku klasyfikacji końcowej, uzyskał z obowiązkowych zajęć edukacyjnych średnią ocen co najmniej 4,75 oraz co najmniej bardzo dobrą ocenę zachowania.

VII.  PROJEKT EDUKACYJNY

1.   Projekt edukacyjny jest realizowany przez zespół uczniów pod opieką nauczyciela i obejmuje:

a)   wybór tematu projektu edukacyjnego;

b)   określenie celów projektu edukacyjnego i zaplanowanie etapów jego realizacji;

c)   wykonanie zaplanowany Ich działań;

d)   publiczną prezentację przez uczniów rezultatów projektu edukacyjnego ;

e)    podsumowanie pracy uczniów nad projektem edukacyjnym.

2.   Zakres projektu edukacyjnego może dotyczyć wybranych treści nauczania określonych w podstawie programowej kształcenia ogólnego dla gimnazjów lub wykraczać poza te treści.

3.   Dyrektor gimnazjum, po zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej, ustala:

a)    zadania nauczyciela, o którym mowa w ust.1;

b)    czas realizacji projektu edukacyjnego;

c)     termin oraz sposób prezentacji  przez uczniów rezultatów projektu edukacyjnego;

d)    sposób podsumowania pracy uczniów nad projektem edukacyjnym;

e)    inne elementy istotne dla prawidłowej realizacji projektu edukacyjnego.

4.  Wychowawca oddziału na początku roku szkolnego, w którym uczniowie rozpoczną realizację projektu edukacyjnego, informuje uczniów i ich rodziców (prawnych opiekunów) o warunkach realizacji projektu, o których mowa w ust. 3.

5.   Informację o udziale ucznia w realizacji projektu edukacyjnego oraz temat projektu edukacyjnego wpisuje się na świadectwie ukończenia gimnazjum.

6.   W przypadku zwolnienia ucznia z realizacji projektu edukacyjnego, o którym mowa w art. 44p ust.2 ustawy, na świadectwie ukończenia gimnazjum w miejscu przeznaczonym na wpisanie informacji o udziale ucznia w realizacji projektu wpisuje się „zwolniony” albo „zwolniona”.

7.    U dział ucznia w realizacji projektu edukacyjnego uwzględnia się w kryteriach oceniania zachowania ucznia gimnazjum zawartych w ocenianiu wewnątrzszkolnym.

 

VIII.  EGZAMIN PRZEPROWADZANY W OSTATNIM ROKU NAUKI W GIMNAZJUM

1.   Uczeń kończy gimnazjum, jeżeli na zakończenie klasy trzeciej uzyskał oceny klasyfikacyjne wyższe od niedostatecznej, przystąpił do egzaminu gimnazjalnego sprawdzającego opanowanie umiejętności określonych standardach wymagań ustalonych odrębnymi przepisami.

2.   Egzamin gimnazjalny ma charakter powszechny i obowiązkowy.

3.  Komisja okręgowa opracowuje i ogłasza w porozumieniu z Centralną Komisją Egzaminacyjną informator zawierający opis egzaminu oraz kryteriów oceniania i form przeprowadzania egzaminu, a także przykłady zadań, nie niż do dnia 31 sierpnia roku poprzedzającego rok szkolny, w którym przeprowadzany jest egzamin gimnazjalny.

4. Egzamin gimnazjalny składa się z trzech części: humanistycznej, matematyczno-przyrodniczej i części dotyczącej języka obcego nowożytnego. Każdą część egzaminu przeprowadza się innego dnia.

a)     część humanistyczna:

-     z zakresu historii i wiedzy o społeczeństwie,

-     z zakresu języka polskiego;

b)     część matematyczno- przyrodnicza:

-     z zakresu przedmiotów przyrodniczych (biologia, chemia, fizyka, geografia),

-     z zakresu matematyki;

c)      część z języka obcego nowożytnego:

-     na poziomie podstawowym,

-     na poziomie rozszerzonym.

5.   Rodzice (prawni opiekunowie) ucznia składają dyrektorowi pisemną deklarację wskazującą język obcy nowożytny, z którego uczeń będzie zdawał część trzecią egzaminu gimnazjalnego.

6.   W sali, w której jest przeprowadzany egzamin gimnazjalny nie można korzystać z żadnych urządzeń telekomunikacyjnych.

7.   Uczniowie z potwierdzonymi specyficznymi dysfunkcjami mają prawo przystąpić do egzaminu w warunkach i formie przystosowanej do ich dysfunkcji. Opinia poradni psychologiczno-pedagogicznej lub specjalistycznej powinna być wydana nie później niż do końca września roku szkolnego, w którym odbywa się egzamin, z tym, że nie wcześniej niż po ukończeniu szkoły podstawowej.

8.   Opinię, o której mowa w ust. 8, rodzice (prawni opiekunowie) ucznia przedkładają dyrektorowi szkoły, w terminie do dnia 15 października roku szkolnego, w którym jest przeprowadzany egzamin gimnazjalny.

9.   Uczeń, który nie przystąpił do egzaminu w wyznaczonym terminie, albo przerwał egzamin, przystępuje do niego w dodatkowym terminie i miejscu wyznaczonym przez dyrektora komisji okręgowej, nie później niż do 20 sierpnia danego roku.

10. Uczeń, który z przyczyn losowych nie przystąpił do egzaminu w dodatkowym terminie, albo przerwał egzamin, przystępuje do niego w kolejnym terminie wyznaczonym przez dyrektora centralnej komisji, nie później niż do dnia  20 sierpnia danego roku.

11.   Uczeń, który nie przystąpił do egzaminu w terminie do dnia 20 sierpnia danego roku, powtarza ostatnią klasę gimnazjum oraz przystępuje do egzaminu gimnazjalnego w następnym roku.

12. W szczególnych przypadkach zdrowotnych lub losowych, uniemożliwiających przystąpienie do egzaminu w terminie do dnia 20 sierpnia danego roku, dyrektor komisji okręgowej na udokumentowany wniosek dyrektora szkoły może zwolnić ucznia   z obowiązku egzaminu. Dyrektor szkoły składa wniosek w porozumieniu z rodzicami (prawnymi opiekunami) ucznia.

13. Uczniowie chorzy lub niesprawni czasowo, na podstawie zaświadczenia o stanie zdrowia, wydanego przez lekarza, mogą przystąpić do sprawdzianu lub egzaminu gimnazjalnego w warunkach i formie odpowiednich ze względu na ich stan zdrowia.

14. Laureaci i finaliści olimpiad przedmiotowych oraz laureaci konkursów przedmiotowych o zasięgu wojewódzkim lub ponadwojewódzkim z zakresu jednego z grupy przedmiotów objętych egzaminem gimnazjalnym, są zwolnieni z odpowiedniej części egzaminu gimnazjalnego, na podstawie zaświadczenia stwierdzającego uzyskanie tytułu odpowiednio laureata lub finalisty. Zaświadczenie przedkłada się przewodniczącemu szkolnego zespołu egzaminacyjnego.

15.  Zwolnienie z części egzaminu gimnazjalnego jest równoznaczne z uzyskaniem z odpowiedniej części egzaminu gimnazjalnego najwyższego wyniku.

16.  Wyniki egzaminu ustala powołany przez dyrektora komisji okręgowej zespół egzaminatorów wpisany do ewidencji.

17.  Wynik egzaminu gimnazjalnego ustalony przez zespół egzaminatorów jest ostateczny.

18.  Na wniosek ucznia lub jego rodziców (prawnych opiekunów) sprawdzona i oceniona praca ucznia jest udostępniana uczniowi lub jego rodzicom (prawnym opiekunom) do wglądu w miejscu i czasie wskazanym przez dyrektora komisji okręgowej.

19.  Wyniki egzaminu gimnazjalnego nie wpływają na ukończenie szkoły. Wyniku nie odnotowuje się na świadectwie ukończenia szkoły.

20. Wyniki egzaminu gimnazjalnego oraz zaświadczenia o szczegółowych wynikach komisja okręgowa przesyła do szkoły w terminie nie później niż na 7 dni przed zakończeniem zajęć dydaktyczno — wychowawczych a w przypadku o którym mowa w pkt. 9 – do dnia 31 sierpnia danego roku.

21.   Protokoły przebiegu egzaminu oraz pozostałą dokumentację przechowuje się według zasad określonych odrębnymi przepisami.

22.  Tryb przeprowadzania egzaminu jest zgodny z procedurami CKE.

§ 31.

WIEDZA O ŻYCIU SEKSUALNYM CZŁOWIEKA, O ZASADACH  ŚWIADOMEGO I ODPOWIEDZIALNEGO RODZICIELSTWA, O WARTOŚCI RODZINY

1.    Zajęcia realizowane są w klasach I – III w wymiarze 14 godz. dla klasy, w tym po 5 godz. z podziałem na grupy dziewcząt i chłopców.

2.    Uczeń niepełnoletni nie bierze udziału w zajęciach jeżeli jego rodzice (prawni opiekunowie) zgłoszą dyrektorowi szkoły w formie pisemnej rezygnację z udziału ucznia w zajęciach.

3.    Zajęcia nie podlegają ocenie i nie mają wpływu na promocję ucznia do klasy programowo wyższej, ani na ukończenie szkoły przez ucznia.

§ 32.

TRYBY ROZSTRZYGANIA SKARG I SPORÓW   NA TERENIE GIMNAZJUM

1.   Uczeń za pośrednictwem rodziców (prawnych opiekunów) ma prawo odwołania się  od nałożonej kary.

2.   Spory rozstrzygane są na zasadach negocjacji, porozumienia i wzajemnego poszanowania stron.

3.   Spory po przedstawieniu sprzecznych stanowisk przez zainteresowane strony, rozstrzyga dyrektor gimnazjum lub Rada Pedagogiczna.

4.   Stroną reprezentującą w sporze stanowisko ucznia (uczniów) może być samorząd uczniowski, rada rodziców, wychowawca lub pedagog szkolny.

5.   O zaistniałych na terenie gimnazjum sporach należy informować dyrektora gimnazjum.

6.   W sprawach wymagających konsultacji ze społecznością uczniowską dyrektor może podjąć decyzję na podstawie ogólnoszkolnego referendum.

7.   W sytuacjach wyjątkowych szkołą zwraca się z prośbą o ekspertyzę do organu sprawującego nadzór pedagogiczny.

§ 33.

POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW

1.    Uczniowi przysługuje prawo do pomocy materialnej za środków przeznaczonych na ten cel w budżecie państwa lub budżecie samorządu terytorialnego.

2.   Pomoc materialna ma charakter socjalny albo motywacyjny.

3.   Świadczeniami pomocy materialnej o charakterze socjalnym są:

a)    stypendium szkolne,

b)    wyprawka dla ucznia (zakup podręczników).

4.   Świadczeniami pomocy materialnej o charakterze motywacyjnym są:

a)    stypendium za wyniki w nauce lub za osiągnięcia sportowe,

b)    stypendium Prezesa Rady Ministrów,

c)     stypendium ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania,

d)    stypendium ministra właściwego do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego.

5.   Uczniowi może być przyznana jednocześnie pomoc materialna o charakterze socjalnym i motywacyjnym.

6.   Stypendium szkolne może otrzymać uczeń znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej wynikającej z niskich dochodów na osobę w rodzinie. W szczególności, gdy w rodzinie tej występuje: bezrobocie, niepełnosprawność, ciężka lub długotrwała choroba, wielodzietność, brak umiejętności wypełniania funkcji opiekuńczo – wychowawczych, alkoholizm lub narkomania, a także gdy rodzina jest niepełna  lub wystąpiło zdarzenie losowe.

7.    Stypendium szkolne może być udzielane uczniowi w formie:

a)   całkowitego lub częściowego pokrycia kosztów udziału w zajęciach edukacyjnych w tym wyrównawczych, wykraczających poza zajęcia realizowane w szkole    w ramach planu nauczania, a także udziału w zajęciach edukacyjnych realizowanych poza szkołą,

b)   pomocy rzeczowej o charakterze edukacyjnym, w tym szczególności w zakupie podręczników szkolnych.

8.   Stypendium szkolne może być udzielone w jednej lub kilku formach jednocześnie.

9.   Miesięczna wysokość dochodu na osobę w rodzinie ucznia uprawniająca do ubiegania się  o stypendium szkolne jest regulowana odrębnymi przepisami,

10.  Stypendium szkolne jest przyznawane na okres nie dłuższy niż od września  do czerwca  w danym roku szkolnym.

11.   Stypendium szkolne nie przysługuje uczniowi, który otrzymuje inne stypendium o charakterze socjalnym ze środków publicznych.

12. Zasiłek szkolny może być przyznawany w formie świadczenia pieniężnego na pokrycie wydatków związanych z procesem edukacyjnym  raz lub kilka razy w roku niezależnie  od otrzymywanego stypendium  szkolnego.

13.  Szkoła może udzielić stypendium za wyniki w nauce lub osiągnięcia sportowe.

14. Zasady przyznawania stypendium za wyniki w nauce i za osiągnięcia  sportowe reguluje „Regulamin przyznawania stypendium motywacyjnego za wyniki w nauce i osiągnięcia sportowe”, zatwierdzony na posiedzeniu Rady Pedagogicznej Publicznego Gimnazjum Nr 1 w Czernicy w dniu 28 czerwca 2005 roku.

§ 34.

PROCEDURY DOTYCZĄCE SPOSOBU PROWADZENIA I-DZIENNIKÓW LEKCYJNYCH ORAZ DZIENNIKÓW ZAJĘĆ POZALEKCYJNYCH

1.        Za prowadzenie i-dziennika  odpowiedzialny jest wychowawca klasy, a w części poświęconej ocenom i tematom zajęć edukacyjnych poszczególni nauczyciele.

2.    Procedury prowadzenia elektronicznej dokumentacji przebiegu nauczania w Publicznym Gimnazjum Nr 1 w Czernicy dostępne są  w dokumentacji szkoły.

3.     Za prowadzenie dzienników pozalekcyjnych odpowiedzialni są nauczyciele prowadzący zajęcia.

§ 35.

Do realizacji celów statutowych szkoła zapewnia możliwość korzystania z:

a)       pomieszczeń do nauki z niezbędnym wyposażeniem,

b)       biblioteki,

c)        świetlicy,

d)       kuchni i stołówki szkolnej,

e)       gabinetu pielęgniarki szkolnej oraz pomieszczeń administracyjno-gospodarczych,

f)         zespołu urządzeń sportowych i rekreacyjnych.

§ 36.

BIBLIOTEKA SZKOLNA

1.  Biblioteka szkolna jest pracownią szkolną, służącą realizacji potrzeb i zainteresowań uczniów, zadań dydaktyczno-wychowawczych gimnazjum, doskonaleniu warsztatu pracy nauczyciela, popularyzowaniu wiedzy pedagogicznej wśród rodziców (prawnych opiekunów) oraz  w miarę możliwości wiedzy o regionie.

2.   Z biblioteki korzystają uczniowie, nauczyciele i inni pracownicy gimnazjum mogą korzystać rodzice.

3.   Pomieszczenia biblioteki szkolnej umożliwiają:

a)       gromadzenie i opracowywanie zbiorów,

b)       korzystanie ze zbiorów w czytelni i wypożyczenia ich poza bibliotekę,

c)        prowadzenie przysposobienia czytelniczo – informacyjnego uczniów,

d)       możliwość korzystania z informacji pochodzących z Internetu w czasie pracy biblioteki.

4.  Godziny pracy biblioteki powinny umożliwić dostęp do jej zbiorów podczas zajęć lekcyjnych i po ich zakończeniu, i powinny być dostosowane corocznie  do aktualnego rozkładu zajęć lekcyjnych.

§ 37.

ŚWIETLICA

1.   Dla uczniów, którzy muszą dłużej przebywać w Gimnazjum ze względu na czas pracy rodziców (prawnych opiekunów) lub organizację dojazdu do gimnazjum organizowana jest świetlica.

2.  Uczniowie, którzy przebywają na terenie szkoły, lecz nie mają zajęć dydaktycznych powinni pozostawać pod opieką wychowawcy świetlicy.

3.  Uczniowie korzystający z dojazdu zobowiązani są do obecności na świetlicy przed i po lekcjach.

4.  W świetlicy prowadzone są zajęcia w grupach wychowawczych.

5.  Nauczyciel świetlicy ma obowiązek przygotowania planu pracy świetlicy oraz prowadzenia dokumentacji z zajęć.

6.  Zajęcia w świetlicy powinny rozwijać zainteresowania uczniów i być uzupełnieniem programu dydaktycznego i wychowawczego szkoły.

§ 38.

STOŁÓWKA

1.   Gimnazjum zapewnia uczniom i pracownikom możliwość i higieniczne warunki spożycia ciepłego posiłku (obiad dwudaniowy) w stołówce szkolnej.

2.   Odpłatność za korzystanie z posiłków w stołówce szkolnej dla uczniów i pracowników szkoły ustala dyrektor gimnazjum w porozumieniu z wójtem gminy   w  oparciu o rzeczywiste koszty.

3.  Stołówka szkolna przygotowuje ciepłe posiłki – zupy oraz obiady dwudaniowe – dla uczniów z terenu całej gminy objętych dożywianiem finansowanym przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej.

§ 39.

Gimnazjum używa pieczęci urzędowej, zgodnie z odrębnymi przepisami. Gimnazjum może posiadać własny sztandar, godło oraz ceremoniał szkolny.

§ 40.

1.   Gimnazjum prowadzi i przechowuje dokumentację zgodnie z odrębnymi przepisami.

2.   Zasady gospodarki finansowej i materialnej gimnazjum określają odrębne przepisy.

3.   Wszelkie zmiany statutu  odbywają się w formie pisemnej. W wypadku więcej niż trzech zmian dyrektor jest zobowiązany do ustalenia tekstu jednolitego.

 

  

Aktualności

Kontakt

 • Publiczne Gimnazjum Nr 1 w Czernicy
  ul. św. Brata Alberta A. Chmielowskiego 9
  55-003 Czernica
  NIP 896-135-77-18
  REGON 932047336
 • 71 318-06-07

  SEKRETARIAT GIMNAZJUM
  czynny od poniedziałku do piątku
  godz. 7.15 do 15.15

  GODZINY PRZYJĘĆ DYREKTORA
  wtorek 9.00 - 14.00

Galeria zdjęć