Nawigacja

ZARZĄDZENIE DYREKTORA WS. NABORU DO KLAS PIERWSZYCH GIMNAZJUM 2016/2017 TERMINARZ REKRUTACJI 2016/2017 ZGŁOSZENIE DZIECKA DO KLASY PIERWSZEJ GIMNAZJUM WNIOSEK O PRZYJĘCIE DZIECKA DO KLASY PIERWSZEJ GIMNAZJUM OŚWIADCZENIE O MIEJSCU ZAMIESZKANIA

REKRUTACJA

ZARZĄDZENIE DYREKTORA WS. NABORU DO KLAS PIERWSZYCH GIMNAZJUM 2016/2017

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Czernica, dn. 12.05.2016 r.

 

ZARZĄDZENIE NR 17/2015/2016

dyrektora Publicznego Gimnazjum Nr 1 w Czernicy

w sprawie naboru uczniów do klas pierwszych gimnazjum na rok szkolny 2015/2016

 

 

Na  podstawie  art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 6 grudnia 2013 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z  2014 r. poz. 7) oraz Zarządzenia Nr 2/2016 Dolnośląskiego Kuratora Oświaty z dnia 27 stycznia 2016 r. dyrektor Publicznego Gimnazjum Nr 1 w Czernicy

 

ogłasza

nabór do klas pierwszych gimnazjum na rok szkolny 2016/2017.

 

§ 1.

Do klasy pierwszej gimnazjum przyjmuje się:

1.   z  urzędu – absolwentów  szkół  podstawowych  zamieszkałych  w  obwodzie Publicznego Gimnazjum  Nr 1 w Czernicy (Czernica, Jeszkowice, Nadolice Małe, Nadolice Wielkie, Ratowice, Wojnowice).

Druk zgłoszenia dostępny w sekretariacie szkoły lub do wydruku na stronie:

http://gimnazjumczernica.edupage.org/

2.    na wniosek rodziców (prawnych opiekunów) osób sprawujących pieczę zastępczą absolwentów szkół podstawowych zamieszkałych poza obwodem Publicznego Gimnazjum  Nr 1 w Czernicy, w przypadku gdy szkoła dysponuje wolnymi miejscami. W przypadku, gdy liczba kandydatów spoza obwodu szkoły jest większa niż liczba wolnych miejsc, którymi dysponuje gimnazjum, kandydatów przyjmuje się na podstawie kryteriów zawartych w Uchwale Nr XVI/123/2015 Rady Gminy Czernica z dnia 30 grudnia 2015 r.

Druk wniosku dostępny w sekretariacie szkoły lub do wydruku na stronie:

http://gimnazjumczernica.edupage.org/

§ 2.

Ustala się następujące terminy naboru:

1.  Złożenie wniosku o przyjęcie do gimnazjum wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postepowaniu rekrutacyjnym: od 1 czerwca 2016 r. do 23 czerwca 2016 r.

2.   Uzupełnienie wniosku o przyjęcie do gimnazjum o kopię świadectwa ukończenia szkoły podstawowej i kopię zaświadczenia o wynikach sprawdzianu po klasie szóstej oraz innych  wymaganych dokumentów: od 24 czerwca 2016 r. do 28 czerwca 2016 r.

3.    Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjcie do gimnazjum i dokumentów: do 30 czerwca 2016 r.

4.    Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych: do 30 czerwca 2016 r.

5.   Złożenie przez kandydatów zakwalifikowanych  oryginałów świadectwa ukończenia szkoły podstawowej i zaświadczenia o wynikach sprawdzianu po klasie szóstej oraz innych wymaganych dokumentów:  18 i 19 lipca 2016 r.

5.    Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych: do  20  lipca 2016 r.

§ 3.

Postępowanie uzupełniające – jeżeli po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego szkoła nadal dysponuje wolnymi miejscami to ustala si następujące terminy postępowania uzupełniającego:

1.   Złożenie wniosku o przyjęcie do gimnazjum wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postepowaniu rekrutacyjnym: od  21 do 22 lipca 2016 r.

2.    Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjcie do gimnazjum i dokumentów: do 28 lipca 2016 r.

3.    Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych: 17 sierpnia 2016 r.

4.   Złożenie przez kandydatów zakwalifikowanych  oryginałów świadectwa ukończenia szkoły podstawowej i zaświadczenia o wynikach sprawdzianu po klasie szóstej oraz innych wymaganych dokumentów:  18 i 19 lipca 2016 r.

5.    Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych:  22 sierpnia 2016 r.

§ 4.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.

Aktualności

Kontakt

 • Publiczne Gimnazjum Nr 1 w Czernicy
  ul. św. Brata Alberta A. Chmielowskiego 9
  55-003 Czernica
  NIP 896-135-77-18
  REGON 932047336
 • 71 318-06-07

  SEKRETARIAT GIMNAZJUM
  czynny od poniedziałku do piątku
  godz. 7.15 do 15.15

  GODZINY PRZYJĘĆ DYREKTORA
  wtorek 9.00 - 14.00

Galeria zdjęć